BIEDRĪBA KULDĪGĀ „KURZEMES LABKLĀJĪBAS UN MENTĀLĀS PILNVEIDES AĢENTŪRA” ĪSTENO PROJEKTU BĒRNIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM UN VIŅU LIKUMISKAJIEM PĀRSTĀVJIEM

Kuldīgā no 2020. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. septembrim biedrība „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” īsteno projektu “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē” (Nr.9.2.2.3/20/A/004), kuru finansē “ Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds. Projekta ietvaros ne mazāk kā 37 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, aizbildņiem 12 mēnešu garumā biedrības piesaistīti speciālisti sniegs sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

 

Projekta mērķis ir nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Viduskurzemē dzīvojošiem 37 bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, lai pilnveidotu šo bērnu sociālās prasmes un funkcionālās spējas un uzlabotu viņu vecāku, aizbildņu prasmes bērnu aprūpē.

 

Rehabilitācijas pasākumus nodrošina starpdisciplināra speciālistu komanda, atbilstoši individuāli bērnam izstrādātam pakalpojuma plānam, kura īstenošanu koordinē sociālais darbinieks. Projektā bērni, atbilstoši vajadzību un spēju novērtējumam un projekta speciālistu pakāpeniskai iesaistei, saņems Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas speciālista, psihologa, logopēda konsultācijas, Montesori nodarbības, mūzikas terapiju, prasmju attīstošas nodarbības ar Marte Meo un Dabas vides estētikas metodēm, speciālā pedagoga individuālas un pāra (2 bērni, pedagogs) attīstošas nodarbības, sporta trenera konsultācijas un nodarbības baseinā, fizioterapijas nodarbības, ergoterapeita konsultācijas un nodarbības. Savukārt vecāki, audžuvecāki varēs saņemt konsultācijas un izglītojošas nodarbības bērnu neirologa un speciālā pedagoga vadībā.

 

Jau projekta sagatavošanas laikā biedrība sadarbībā ar Kuldīgas, Skrundas, Saldus novada sociālajiem dienestiem un Kuldīgas novada izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēm apzināja bērnu vecākus un par dalību projektā sastādīja sarakstu ar 37 bērnu vārdiem, uzvārdiem, kuriem plānots sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

 

 

Teksts: Sociālā darbiniece Lorita Rimaševska