Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Projekti

PROJEKTI

04.03.2014.
2014. gada 1. oktobris

Starptautiskā vecāka gadagājuma cilvēku diena– Sagatavosim Eiropas pilsētas un reģionus iedzīvotāju novecošanai 2014. gadā Starptautiskās vecāka gadagājuma cilvēku dienas tēma ir „Neatstāt nevienu novārtā. Par sabiedrību ikvienam”. Šī tēma pilnībā atspoguļo AFE-INNOVNET projekta mērķi sagatavot Eiropas pilsētas un reģionus demogrāfiskajām izmaiņām. Tādēļ AFE-INNOVNET partneri oficiāli apstiprināja vēlēšanos kļūt par PVO Globālāko vecumdienām draudzīgo pilsētu un reģionu tīkla ES saistīto programmu.

 

„Starptautiskā vecāka gadagājuma cilvēku diena ir īstais brīdis, lai atgādinātu, cik būtiski ir veicināt un ieviest inovatīvus risinājumus attiecībā uz sabiedrības novecošanās radītajām problēmā, kā arī uzsvērt nepieciešamību veidot taisnīgu un ilgtspējīgu sabiedrību visām paaudzēm”, stāsta Anna Sofī Parenta (Anne-Sophie Parent), AGE Eiropas platformas ģenerālsekretāre un AFE-INNOVNET tīkla koordinatore.
AFE-INNOVNET projekts tiek īstenots ar ES finansējumu un projekta mērķis ir apvienot vietējās un reģionālās iestādes un citas ieinteresētās personas, lai palīdzēt paplašināt inovatīvu risinājumu mērogu, tādējādi atbalstot aktīvu un veselīgu novecošanos visā Eiropā. Projekts ir balstīts uz PVO pieeju vecumdienām draudzīgas vides veidošanai, sniedzot atbalstu vietējiem aktīvistiem, lai pielāgotu sava reģiona sabiedrisko vidi un pakalpojumus vecāka gadagājuma cilvēku vajadzībām tādās jomās kā mājokļi, transports, sociālā līdzdalība, pakalpojumu pieejamība, apbūvētā vide, informācija, cieņa un sociālā iekļaušanās, pilsoniskā līdzdalība un nodarbinātība.

Lai spertu soli uz priekšu un uzlabotu sasaisti ar esošajām programmām, AFE INNOVNET partneri ir nolēmuši pieteikties projektam, tādējādi kļūstot par PVO tīkla ES saistīto programmu. Tas ļaus Eiropas pilsētām un reģioniem gūt labumu no spēcīgas starptautiskās pieredzes, vienlaikus pilnībā izmantojot ES politiskas programmas priekšrocības.
„Brisele jūtas pagodināta par piešķirto titulu „Vecumdienām draudzīga pilsēta” un iespēju līdzdarboties AFE-INNOVNET tīklā. Tā ir nenovērtējama atlīdzība pilsētas iestādēm par ieguldīto darbu, lai uzlabotu mūsu senioru dzīves kvalitāti. Tāpat šis tituls mudina mūs turpināt darbu, sevišķi pateicoties PVO un AFE-INNOVNET izstrādātajiem instrumentiem. Šie instrumenti mums palīdz izstrādāt struktūras un ieviest risinājumus attiecībā uz demogrāfisko izmaiņu radītajām problēmām”, piebilst Alens Kurtuā (Alain Courtois), Briseles pilsētas vicemērs un AFE-INNOVNET partneris.
Ar vairāk nekā 130 biedriem AFE INNOVNET tīkls plāno turpināt ciešu sadarbību ar PVO, tādējādi ieviešot inovatīvus aktīvas un veselīgas novecošanās risinājumus ievērojami plašākā mērogā.
Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Jūliju Vadū (Julia Wadoux), AFE-INNOVNET koordinatori, pa e-pastu julia.wadoux@age-platform.eu. Tālr.: +32.2.280.14.70.

 

Šo projektu finansē IKT politikas atbalsta programma (IKT PAP), dotācijas nolīgums Nr. 620978

http://www.energy-tic.eu/upload/ICT-PSP.jpghttp://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/images/flag_yellow_low.jpg

 

Atklāj jaunu Eiropas mēroga tīklu vecumdienām draudzīgākas vides inovācijai
Pasaules Veselības organizācija (PVO) norāda, ka fiziskā un sociālā vide ir noteicošie faktori tam, vai cilvēkiem ir iespējams saglabāt veselību un personīgo neatkarību vēl ilgi vecumdienās. Tādēļ vecumdienām draudzīgākas vides radīšana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā reaģēt uz demogrāfiskajām pārmaiņām. Lai atbalstītu šo pieeju, šodien ar Eiropas programmu CIP ICT PSP tika atklāts un divus gadus darbosies AFE-INNOVNET tematiskais tīkls vecumdienām draudzīgas vides (AFE) inovācijai.

 

“Pēdējos gados esam bijuši liecinieki tam, kā Eiropas demogrāfisko pārmaiņu risināšanai tiek izstrādāti dažādi inovatīvi risinājumi. Diemžēl līdz šim pietrūka Eiropas mēroga struktūra, kas apvienotu vietējās un reģionālās iestādes un citas ieinteresētās personas, tādējādi palīdzot paplašināt to mērogu. Tieši to mēs vēlamies panākt ar šī tīkla palīdzību, un mēs uzskatām, ka tam būs būtiska loma, atbalstot Eiropas Inovācijas partnerību aktīvām un veselīgām vecumdienām, kas par 2 gadiem pagarinās paredzamos veselīgos mūža gadus”, sacīja AGE ģenerālsekretāre Anna Sofī Parenta.

 

AFE-INOVNET tematiskajam tīklam ir šāds kopējais mērķis: mobilizēt lielu skaitu vietējo un reģionālo iestāžu un citas ieinteresētās personas – nozaru pārstāvjus, pētniecības centrus, universitātes, pilsoniskās sabiedrības organizācijas -, lai tās komunicētu, gūtu labumu cits no cita pieredzes un strādātu kopā ar nolūku visā Eiropā sekmēt vecumdienām draudzīgas vides iniciatīvas; izstrādāt metodes, lai palīdzētu vietējām un reģionālajām iestādēm novērtēt vecumdienām draudzīgas vides sociālekonomisko ietekmi un priekšrocības, ko sniedz vecāka gadagājuma cilvēku iesaistīšana vecumdienām draudzīgas vides risinājumu izveidē; izstrādāt nozīmīgu un atkārtoti izmantojamu pasākumu kopumu attiecībā uz vecumdienām draudzīgas vides inovatīviem risinājumiem, kam būtu sociālekonomiska ietekme; atklāt ES paktu par demogrāfiskajām pārmaiņām ar mērķi izveidot nepieciešamo politisko un tehnisko satvaru, lai formālākā struktūrā un ilgtermiņā apvienotu vietējās un reģionālās iestādes un citas ieinteresētās personas visā Eiropā, izmantojot spēkā esošo Pilsētas mēru paktu ilgtspējīgas enerģijas jomā. Konsorciju veido 28 partneri no 16 ES valstīm un tajā ietilpst 12 pilsētas un 5 reģioni. Projektu pārvalda vadības grupa, kas sastāv no AGE Platform Europe, CEMR (Eiropas Pašvaldību un reģionu padome), TNO (Nīderlandes Pētniecības centrs), Polibienestar Research Institute – University of Valencia, PAU Education un Louth County Council. Projekts tiks īstenots ciešā sadarbībā ar WHO Europe.

 

Jauni partneri projektam varēs pievienoties aprīlī. Vai esat ieinteresēti? Apmeklējiet projekta tīmekļa vietni. Drīz būs iespējams pierakstīties uz AFE-INNOVET ikmēneša informatīvo biļetenu, sniegt savu ieguldījumu blogam un pievienoties tīklam. Sarunai ir iespējams pievienoties arī vietnēs LinkedIn un Twitter.

 

Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar Julia Wadoux, AFE-INNOVNET koordinatori, pa e-pastu julia.wadoux@age-platform.eu. Tālr.: +32.2.280.14.70.
Šo projektu finansē IKT politikas atbalsta programma (IKT PAP), dotācijas nolīgums Nr. 620978.

 

Nodibinājums „C Modulis”, e-pasts: karlis.visa@gmail.com
Projekts: „Cilvēks: izmaiņu veicinātājs!”, Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/1321

19.12.2013.

JAUNA INICIATĪVA SOCIĀLĀ DARBA JOMĀ!

Kuldīgas novada sociālais dienests sadarbībā ar „Nodibinājumu „C Modulis”” ir uzsācis realizēt jaunu sociālā darba iniciatīvu, realizējam projektu „Cilvēks: izmaiņu veicinātājs!”. Mēs esam vieni no pirmajiem Latvijā, kuri mērķtiecīgi saskaņā ar „Profesionālā sociālā darba attīstības pamatnostādnēm 2014-2020” ir uzsākuši specializāciju psihosociālā darba jomā. Psihosociālais darbs ir viena no sociālā darba praktiskām pieejām, kuras pamatā ir dažādas metodes, lai palīdzētu cilvēkam mērķtiecīgi attīstīt savus resursus un pārvarēt psiholoģiskās, un sociālās problēmas, piemēram, mazināt vardarbību, līdzatkarību un atkarības, atjaunot un izveidot atbalstošas ģimeniskas attiecības. Mērķtiecīgs „psihosociālais darbs” ir jauna un vēl neierasta prakse Latvijas sociālā darba un sociālo dienestu jomā, līdz šim tam bija tikai gadījuma raksturs un lielāks uzsvars tika likts uz sociālās palīdzības, aprūpes jomām un sociālo gadījumu vadīšanu. Līdz ar to, mūsu novada iedzīvotājiem, būs pieejami jauni sociālā darba pakalpojumi – konsultācijas un atbalsts savu psihosociālo resursu atjaunošanā. Projekta ietvaros tiks apmācīti 2 novada sociālā dienesta sociālie darbinieki darbā ar bērniem un ģimenēm, kā izmantot psihosociālo sistēmisko sociālo darbu, metodes un pieejas tiks aprobētas praksē darbā ar klientiem. Projektā iesaistītie sociālie darbinieki iegūs jaunu profesionālu kvalifikāciju. Tiks izveidoti metodiski materiāli un izveidota psihosociālā darba ieviešanas sistēma sociālajā dienestā. Rezultāti tiks prezentēti gan reģionāli, gan citu novadu un pilsētu sociāliem dienestiem, gan LR Labklājības ministrijai. Projekts tiek realizēts reģionālā sadarbībā un partnerībā ar Kurzemes un Zemgales sociāliem dienestiem: Ventspils, Saldus, Kuldīgas, Talsu, Tukuma, Dobeles un Rojas novadiem. Projektā ir iesaistīti gan Latvijas, gan Zviedrijas sociālā darba eksperti. Projekta realizācijas laiks: 01.11.2013. – 30.04.2015. Projektu „Cilvēks: izmaiņu veicinātājs!”, Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/132, finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. EEA grantu shēma: NVO projektu programma. Papildus informāciju par projektu var saņemt pie:
– Kuldīgas novada sociālā dienesta vadītājas: M.Jautaiķes, e-pasts: maruta.jautaike@kuldiga.lv
– Nodibinājuma „C Modulis” vadītāja: K. Višas, e-pasts: karlis.visa@gmail.com

 

Ar aktuālāko projekta informāciju varat iepazīties šeit:

http://socialaisdarbs.blogspot.com