Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

MATERIĀLAIS ATBALSTS PĒC ĀRPUSĢIMENES APRŪPES PILNGADĪBU SASNIEGUŠAM BĒRNAM

Pabalstus piešķir bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, ja:

 

 ir sasniegta pilngadība;

 lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Kuldīgas novada bāriņtiesa.

 

Pabalstu veidi un apmēri:

 

 vienreizējs pabalsts patstāvīgas  dzīves uzsākšanai – 218 euro. Personām ar invaliditāti kopš bērnības 327 euro;

 

 pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 820,05 euro;

 

 pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja iegūst izglītību līdz 24 gadu vecumam – 109 euro mēnesī. Personām ar invaliditāti kopš bērnības 163 euro mēnesī;

 

 mājokļa pabalsts – pabalsta apmērs tiek aprēķināts, pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos noteikto pozīciju minimālās normas;

 

 pabalsts pusdienu apmaksai vidējās vai vidējās profesionālās izglītības programmas audzēknim izglītības iestādē līdz 24 gadu vecumam – saskaņā ar rēķinu.

 

 Lai saņemtu pabalstu, sociālajā dienestā jāiesniedz pabalsta pieprasītāja iesniegums.