Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums

Pakalpojuma mērķis

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums tiek sniegts personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai nodrošinātu mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu iespējami neatkarīgi funkcionēt grupu mājā (dzīvoklī).

Pakalpojumu piešķir

 Pakalpojumu piešķir pilngadīgām personām darbspējīgā vecumā ar garīga rakstura traucējumiem, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas vajadzību un resursu izvērtējumu un sociālās rehabilitācijas plānā, kas izstrādāts pēdējo 12 mēnešu laikā, ietverto uzdevumu un sagaidāmo rezultātu īstenošanai.

 Personai, kura patstāvīgi nespēj un/vai kurai ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi.

 Pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā saņemšanas, ja personas vajadzībām atbilstošākais ir grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums.

Pamatojoties uz sociālā dienesta lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, tiek slēgts līgums starp personu vai tās likumisko pārstāvi un pakalpojuma sniedzēju par grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma nodrošināšanu.