Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Specializētās darbnīcas pakalpojums

Pakalpojuma mērķis

Specializētās darbnīcas pakalpojums tiek sniegts personām darbspējīgā vecumā ar garīga rakstura traucējumiem un funkcionāliem traucējumiem, lai attīstītu sociālās un funkcionālās prasmes darbnīcā ar speciāli pielāgotām darba vietām un nodrošinātu speciālistu atbalstu ikdienā.

 Pakalpojumu piešķir

Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas vajadzību un resursu izvērtējumu un sociālās rehabilitācijas plānā, kas izstrādāts pēdējo 12 mēnešu laikā, ietverto uzdevumu un sagaidāmo rezultātu īstenošanai.