Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

 

Pakalpojuma īss apraksts

Dienas aprūpes centrs sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām un personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā nav nepieciešama.

Personai darba dienās tiek nodrošināta uzturēšanās un uzraudzība dienas aprūpes centra telpās, tiek piedāvātas nodarbības sadzīves prasmju attīstīšanai, nodarbinātības veicināšanai un savstarpējās komunikācijas uzturēšanai. Iespēja saņemt sociālā darbinieka un citu speciālistu konsultācijas, piedalīties izglītojošās nodarbībās un saturīgās brīvā laika aktivitātēs.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Kuldīgas novada pašvaldībā deklarēta persona ar garīga rakstura traucējumiem, kura neapmeklē speciālās izglītības iestādi un nav ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Kuldīgas novada p/a ‘’Sociālais dienests’’ pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, atteikumu to piešķirt, vai pārtraukšanu.

Ja pakalpojumu nav iespējams nodrošināt uzreiz, tiek pieņemts lēmums par personas reģistrēšanu rindā sociālo pakalpojumu saņemšanai.

Pakalpojumu saņemšanas soļi:

Pakalpojuma pieprasīšana

Personas vai personas likumiskais pārstāvis klātienē, pa pastu vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniedz   iesniegumu par sociālo pakalpojumu saņemšanu un šādus dokumentus:

  • psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (02.04.2019. MK noteikumi Nr.138 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, 1.pielikums);
  • klienta personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  • klienta likumiskā pārstāvja personas apliecinošs dokumentu.

Pakalpojuma izvērtēšanas nepieciešamība

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti kopā ar klientu un/vai viņa likumisko pārstāvi novērtē personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem.

Pakalpojuma saņemšana

Sociālais darbinieks pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to sniegt.  Pēc  lēmuma saņemšanas  par dienas aprūpes centra pakalpojuma piešķiršanu, tiek noslēgts dienas aprūpes centra pakalpojuma līgums.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

e-pasts: soc.dienests@kuldigasnovads.lv 

Pa pastu: Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra ‘’Sociālais dienests’’, Dzirnavu iela 9,Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301.

Klātiene: Kuldīgas Novada pašvaldības aģentūra ‘’Sociālais dienests’’,  Dzirnavu iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads.

Klātienē pie sociālajiem darbiniekiem darbā ar pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti Kuldīgas novada pagastos.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);
  • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);
  • Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (stājas spēkā 01.07.2017.);
  • Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras ‘’Sociālais dienests’’ saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/12 “Par sociālajiem pakalpojumiem Kuldīgas novadā”;

 

Uzziņas par pakalpojumu
  • Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests’’ Sociālo pakalpojumu centra ‘’Tilts’’ vadītāja Līga Kuršinska , kontakttālrunis 26226595 , e-pasts: liga.kursinska@kuldigasnovads.lv
  • Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras ‘’Sociālais dienests’’ sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti Ineta Eņģele, kontakttālrunis 27020733, e-pasts: ineta.engele@kuldigasnovads.lv