Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

PABALSTS VESELĪBAS APRŪPEI

Pabalstu veselības aprūpei piešķir personai, kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu. Lai saņemtu atbalstu, personai Sociālajā dienestā jāiesniedz veselības aprūpes izdevumus attaisnojoši dokumenti vai dokumenti veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai, kuri iesniegšanas brīdī nav vecāki par 12 mēnešiem un to kopsumma ir ne mazāka par 25 eiro.

Pabalsta apmērs ir līdz 250 eiro personai kalendāra gadā.

 

Pabalstu piešķir: stacionārai medicīniskai palīdzībai, ambulatorai medicīniskai palīdzībai, neatliekamai medicīniskai palīdzībai, vakcinācijai, obligātās veselības pārbaudei, zobu ārstēšanai un protezēšanai, endoprotezēšanai, recepšu medikamentiem un redzes korekcijai bērnam.

Par maksājumus attaisnojošiem dokumentiem uzskatāmi:  kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, kredītiestāžu maksājuma uzdevuma izdruka, konta pārskats.

 

Veselības aprūpes izdevumus apliecinošajā dokumentā vai dokumentā veselības aprūpes pakalpojuma samaksai jānorāda pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods vai cita personu identificējoša informācija, maksājuma mērķis, samaksas summa un datums.

Ja personai pašai nav iespējams segt ar veselības aprūpi saistītos izdevumus, pabalsta saņemšanai, Sociālajā dienestā jāiesniedz rēķins, pavadzīme. Šajā gadījumā personai piešķirto pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam.

IESNIEGUMU VEIDLAPA VESELĪBAS APRŪPEI