Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Projekta Nr. (Nr.9.2.2.3/20/A/004).

Kuldīgā no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 30.septembrim biedrība „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” īsteno projektu “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē”.

 

Projektu finansē Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds.

15.09.2021.

SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM VIDUSKURZEMĒ

 

Š.g. septembra mēnesis ir pēdējais, kad bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskie pārstāvji var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projektā Nr.9.2.2.3/20/A/004 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē”.

Vēl septembra mēnesī vairāki bērni piedalās fizioterapeita, sporta trenera, logopēda un speciālā pedagoga nodarbībās un konsultācijās, bet vecāki – bērnu neirologa un speciālā pedagoga nodarbībās, konsultācijās.

Š.g. 31.augustā jau noslēdzās vairākas projekta aktivitātes:  ergoterapeita konsultācijas un nodarbības, mūzikas terapija, psihologa konsultācijas. 39 bērniem, kas iesaistīti projektā, kopā nodrošinātas 334 mūzikas terapijas nodarbības, 108 ergoterapeita nodarbības, 74 ergoterapeita konsultācijas, 140 psihologa konsultācijas. Nodarbību un konsultāciju rezultātā bērniem uzlabojusies uzmanības un valodas attīstība, atmiņa, pirkstu muskulatūras attīstība, prasme pārvaldīt ķermeni, uzlabojušās komunikācijas, savstarpējās sadarbības, koncentrēšanās spējas u.c. Ergoterapijas nodarbībās bērni apmācīti veikt ikdienas un skolas aktivitātes, ievērojot ergonomikas pamatprincipus, bet psihologa konsultācijās apguvuši spējas atpazīt savas sajūtas, emocijas, domas, atreaģēt dusmas, iepazinuši relaksācijas tehnikas, kļuvuši drošāki.

Noslēdzoties visām projekta nodarbībām un konsultācijām, tiks veikta projekta bērnu vecāku aptauja, lai noskaidrotu dalībnieku apmierinātību ar saņemto atbalstu un speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai uzlabotu biedrības “Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” sniegtos sociālos pakalpojumus.

Sociālā darbiniece Lorita Rimaševska

28.06.2021.

SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM VIDUSKURZEMĒ

 

Vēl tikai trīs mēnešus bērniem, kuriem funkcionālo traucējumu dēļ ir traucētas komunikācijas, mācīšanās, mobilitātes spējas, grūtības veikt ikdienas darbības un pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā, būs iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projektā Nr.9.2.2.3/20/A/004 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē”.

Projektā jau aizritējuši nepilni deviņi mēneši no paredzamajiem divpadsmit, un š.g. 31.maijā, kā tas bija plānots, noslēdzās projekta aktivitāte – kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas (KBT) konsultācijas. Kognitīvi biheiviorālā psihoterapija palīdz trauksmes, dažādu baiļu, garastāvokļa traucējumu gadījumos, uzvedības problēmu, komunikācijas un socializēšanās grūtību situācijās. Ar KBT bērniem attīstītas šādas prasmes: jūtu atpazīšana, spēcīgu jūtu (uztraukuma, nedrošības) vadīšanas un droša acu kontakta veidošanas prasmes, ieklausīšanās, sadarbības un baiļu pārvarēšanas prasmes, savu individuālo spēju apzināšanās prasmes. Astoņos mēnešos divpadsmit bērniem kopā nodrošinātas 120 psihoterapijas konsultācijas.

Līdz š.g. 31.augustam vēl turpinās šādas projekta aktivitātes:  ergoterapeita konsultācijas un nodarbības, mūzikas terapija un psihologa konsultācijas, bet līdz projekta beigām, t.i., 30.septembrim bērniem ir iespēja saņemt sporta trenera, fizioterapeita, speciālā pedagoga un logopēda atbalstu. Turklāt, tā kā projekta īstenošanas laikā konstatēts, ka vairākiem bērniem nepieciešamas papildus logopēda konsultācijas un logopēdijas – Montessori nodarbības, fizioterapija, tad rasta iespēja, sākot ar jūlija mēnesi, bērniem šo logopēda un fizioterapeita atbalstu nodrošināt.

Sociālā darbiniece Lorita Rimaševska

05.03.2021.

SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJAS IESPĒJAS BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM VIDUSKURZEMĒ

 

Jau pagājuši pieci mēneši kopš bērni ar FT saņem biedrības „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.3/20/A/004 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē” atbalstu.

Projektā tika plānots iesaistīt 37 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākus, aizbildņus no Kuldīgas, Skrundas un Saldus novadiem. Bērniem iespējams saņemt logopēda, Montesori speciālista, mūzikas terapijas, ergoterapijas, fizioterapijas, sporta trenera un speciālā pedagoga nodarbības, psihoterapeita un psihologa konsultācijas, bet bērnu likumiskajiem pārstāvjiem izglītojošas nodarbības un konsultācijas bērnu neirologa un speciālā pedagoga vadībā, kuri pilnveido vecāku zināšanas par bērnu attīstības, saskarsmes īpatnībām, emocionālo audzināšanu, disciplinēšanu, bērnu psihomotoro attīstību, un iesaka, kā rīkoties, piemēram, uzvedības, miega traucējumu, neskaidru lēkmju, perifērās neiropātijas, centrālās nervu sistēmas traucējumu gadījumos.

Visi pakalpojumi tiek sniegti arī Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, tikai grupu nodarbības ir aizstātas ar individuālām nodarbībām. Individuālas nodarbības dod iespēju speciālistam lielāku uzmanību pievērst konkrētam bērnam, bet izpaliek iespēja bērnam socializēties un mācīties, vērojot citus, un atklāt savas jūtas saskarsmē ar citiem bērniem. Pēc Covid-19 ierobežojumu atcelšanas nodarbības pēc vajadzības tiks organizētas gan grupās, gan individuāli. Ierobežojumu dēļ plānotās nodarbības baseinā nenotiek, bet tās uz laiku aizstātas ar nodarbībām zālē.

Līdz šim projektā jau iesaistījušies 39 bērni ar FT un viņu likumiskie pārstāvji. Šajos piecos mēnešos kopā nodrošinātas 137 mūzikas terapijas nodarbības, 132 sporta trenera konsultācijas un nodarbības, 94 fizioterapijas nodarbības, 194 prasmju attīstošas nodarbības ar dabas vides estētikas metodēm un smilšu nodarbības speciālā pedagoga vadībā, kā arī citu speciālistu nodarbības un konsultācijas.

 

Sociālā darbiniece Lorita Rimaševska

21.12.2020.

KURZEMES LABKLĀJĪBAS UN MENTĀLĀS PILNVEIDES AĢENTŪRA

Biedrība

 

Kuldīgā no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 30.septembrim biedrība „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” īsteno projektu “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē” (Nr.9.2.2.3/20/A/004). Projektu finansē Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds.

Projekta ietvaros ne mazāk kā 37 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, aizbildņiem 12 mēnešu garumā biedrības piesaistīti speciālisti sniegs sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Projekta mērķis ir nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Viduskurzemē dzīvojošiem 37 bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, lai pilnveidotu šo bērnu sociālās prasmes un funkcionālās spējas un uzlabotu viņu vecāku, aizbildņu prasmes bērnu aprūpē.

Rehabilitācijas pasākumus nodrošina starpdisciplināra speciālistu komanda, atbilstoši individuāli bērnam izstrādātam pakalpojuma plānam, kura īstenošanu koordinē sociālais darbinieks. Projektā bērni, atbilstoši vajadzību un spēju novērtējumam un projekta speciālistu pakāpeniskai iesaistei, saņems Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas speciālista, psihologa, logopēda konsultācijas, Montesori nodarbības, mūzikas terapiju, prasmju attīstošas nodarbības ar Marte Meo un Dabas vides estētikas metodēm, speciālā pedagoga individuālas un pāra (2 bērni, pedagogs) attīstošas nodarbības, sporta trenera konsultācijas un nodarbības baseinā, fizioterapijas nodarbības, ergoterapeita konsultācijas un nodarbības. Savukārt vecāki, audžuvecāki varēs saņemt konsultācijas un izglītojošas nodarbības bērnu neirologa un speciālā pedagoga vadībā.

Jau projekta sagatavošanas laikā biedrība sadarbībā ar Kuldīgas, Skrundas, Saldus novada sociālajiem dienestiem un Kuldīgas novada izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēm apzināja bērnu vecākus un par dalību projektā sastādīja sarakstu ar 37 bērnu vārdiem, uzvārdiem, kuriem plānots sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

 

Sociālā darbiniece Lorita Rimaševska