Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Patversmes un naktspatversmes pakalpojums

Pakalpojuma mērķis

Patversmes un naktspatversmes pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu īslaicīgu izmitināšanu pilngadīgai personai bez pastāvīgas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušai personai.

Pakalpojums ietver

Personas pamatvajadzību nodrošināšanu, personiskās higiēnas iespēju nodrošināšanu un gadījuma risināšanu.

Pakalpojumu piešķir

Pamatojoties uz personas iesniegumu, sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību, resursu un ienākumu izvērtējumu saskaņā ar sociālās rehabilitācijas plānu, kas izstrādāts pēdējo 12 mēnešu laikā, ietverto uzdevumu un sagaidāmo rezultātu īstenošanai.

Pakalpojums paredz

Pakalpojuma saņēmēja līdzmaksājumu, pakalpojuma sniedzējam maksājot starpību starp personas ienākumiem un valstī noteikto garantētā minimālā ienākumu līmeņa slieksni, bet ne vairāk kā pilnu pakalpojuma maksu.