Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

ģimene

BIEDRĪBAS UN NODIBINĀJUMI

Kuldīgas novada politiski represēto biedrība
reģ.nr. 50008096191

Biedrība palīdz risināt novada politiski represēto personu tiesiskos un sociālos jautājumus, pārstāv to intereses novadā un Latvijas republikā.

Adrese: Ventspils  iela 16, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Kontakti: 27255557

Biedrību vada: Uldis Jumiķis

Liepājas Neredzīgo biedrības Kuldīgas nodaļa
reģ.nr. 40008093846

Biedrība pulcē cilvēkus ar redzes problēmām. Biedrība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā un dzīvesvietā, piedāvā dažāda veida nodarbības.

Adrese:  Ventspils  iela 16, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Kontakti: 25727132

Biedrību vada: Kristīne Dzintare

LMSA Kuldīgas nodaļa
reģ.nr. 50008006662

Biedrība koordinē un atbalsta multiplās sklerozes slimniekus, viņu tuviniekus, un atbalstītājus, veicina šo slimnieku integrāciju sabiedrībā.

Adrese: Kalna iela 17-2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Kontakti: 28736698

Biedrību vada: Zaiga Ribaka

Latvijas Nedzirdīgo savienības Kuldīgas reģionālā nodaļa
reģ.nr. 40008000615

Biedrība darbojas, lai sekmētu personu ar dzirdes traucējumiem izglītības, darba, kultūras, sociālās rehabilitācijas jomās, pārstāv un aizstāv viņu intereses.

Adrese: Piltenes iela 20-1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Kontakti: 26513826; kuldigasrb@lns.lvtulks_kuldiga@lns.lv

Biedrību vada: Vilhelmīne Vicinska

Kuldīgas pilsētas pensionāru apvienība “Rumbiņa”
reģ.nr. 40008055083

Biedrība aktīvi piedalās Kuldīgas novada kultūras dzīvē, veicina sadarbību ar citiem pensionāru kolektīviem. Iesaista Kuldīgas novada iedzīvotājus aktīva un veselīga dzīves veida organizēšanā, lietderīgā brīvā laika pavadīšanā un veicina iedzīvotāju socializāciju.

Adrese: Ventspils  iela 16, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Kontakti: Tālr. 22842606; pa_rumbina@inbox.lv

Biedrību vada: Jeļena Lāma

Kuldīgas Invalīdu biedrība
reģ.nr. 40008059244

Biedrība apvieno cilvēkus ar invaliditāti, sniedz atbalstu un palīdz integrēties sabiedrībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  Rosina sabiedrības pozitīvu attieksmi pret invalīdiem.

Adrese: Ventspils  iela 16, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Kontakti: Tālr. 25100122; kuldiga.inb@inbox.lv

Biedrību vada: Lidija Petrevica

Invalīdu biedrība “Tu vari”
reģ.nr. 40008072774

Biedrība sniedz nepieciešamo atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti  un viņu ģimeņu locekļiem. Biedrība pulcē cilvēkus ar kustību traucējumiem, darbojas vides pieejamības jomā.

Adrese: Raiņa iela 6-2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Kontakti: 29551333; tuvari-kuldiga@inbox.lv

Biedrību vada: Igors Serdjukovs

Biedrība “Savējie savējiem”
reģ.nr. 40008083782

Biedrība veic veselības veicināšanas, informatīvo pasākumu organizēšanu, veselīga un fiziski aktīva dzīvesveida popularizēšanu jebkuram vecumam.

Adrese: Ventspils iela 12, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Kontakti: Tālr. 63322309; ligakaukis@inbox.lv

Biedrību vada: Līga Vaļģe

Nodibinājums “Mamma mammai fonds”
reģ.nr. 40008000615

Nodibinājums piedāvā bērnu apģērbu un mantu maiņu, zīdīšanas veicināšanas

un atbalsta konsultācijas, Montessori nodarbības.

Adrese: Ventspils iela 15, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Kontakti: 27733950; mammufonds@inbox.lv

Biedrību vada: Bonija Lasmane

Kuldīgas daudzbērnu ģimeņu biedrība “Šūpulītis”
reģ.nr. 40008006942

Biedrība darbojas ģimeņu ar bērniem interešu aizsardzībā, un ģimenes vērtību popularizēšanā sabiedrībā. Organizē informatīvus un kultūras pasākumus.

Adrese: Vienības iela 55, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Kontakti: 29159615; argita-z@inbox.lv

Biedrību vada: Argita Zundovska

Ģimeņu biedrība “Dzirkstelīte”
reģ.nr. 40008168500

Biedrība apvieno Kuldīgas novada ģimenes, veicina savstarpēju atbalstu un palīdzību. Organizē ģimenēm saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, radošās darbnīcas un citus pasākumus.

Adrese: Jelgavas iela 3-1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Kontakti: 22070793

Biedrību vada: Maija Silarāja

Snēpeles pagasta ģimeņu biedrība “SVĒTELIS”

reģ.nr. 40008099980

Biedrība darbojas ar mērķi mazināt nevienlīdzību attiecībā uz maznodrošinātajām ģimenēm kopienā, veicinot ģimeņu zināšanu un sociālo prasmju līmeni, palīdzot integrēties sabiedrībā. Organizē sociālo prasmju apgūšanas meistarklases, koordinē humānās palīdzības saņemšanu.

Adrese: “Pagastmāja”, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328

Kontakti: 29560434

Biedrību vada: Iveta Šternberga

Biedrība “Usmas baznīcas atbalsta biedrība”
reģ.nr. 40008209917

Biedrība organizē labdarības pasākumus, bērnu un jaunatnes iepazīstināšana ar reģiona kultūrvēsturisko mantojumu, kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana Latvijas un ārvalstu tūristu auditorijai, sadarbības veidošana ar Latvijas un ārvalstu biedrībām, sabiedriskajām organizācijām, pašvaldībām un fiziskajām personām.

Adrese: Zebrenes iela 2-2, Rīga, LV-1029

Kontakti: 26670868; usmasbaznica@gmail.com

Biedrību vada: Jēkabs Šmits

Kuldīgas Senioru skola (biedrība)
reģ.nr. 40008281800

Pirmspensijas un pensijas vecuma Kuldīgas novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana un sociālās atstumtības mazināšana.

Adrese: Ventspils  iela 16, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Kontakti: ruta.orlova@gmail.com;  www.kuldigassenioruskola.lv

Biedrību vada: Ruta Orlova

Speciālais sporta centrs (biedrība)

reģ.nr. 40008182237

Biedrība rīko sacensības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, invalīdiem un to sadarbības partneriem, lai veicinātu biedrības dalībnieku fizisko un garīgo attīstību, organizējot dažādas aktivitātes, veselīgas atpūtas un rehabilitācijas pasākumus.

Adrese: Skrundas iela 14-4, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Kontakti: 29466471; nadija@nadija.lv

Biedrību vada: Nadija Strazdiņa

Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra (biedrība)

reģ.nr. 40008233976

Biedrība sniedz psihosociālu un izglītojošu atbalstu veselības, psiholoģijas, sociālajos un tiesiskajos jautājumos ģimenēm ar bērniem, atbalsta vecākus, kuri audzina bērnu ar invaliditāti, sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un cilvēkiem ar invaliditāti, palīdz risināt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju problēmas.

Adrese: Grants iela 29 – 10, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Kontakti: 20363939

Biedrību vada: Ilze Sedliņa

Kristīgā labdarības organizācija “TABITAS SIRDS”

reģ.nr. 40008257832

Organizācija darbojas, lai vietējā kopienā mazinātu sociālās atstumtības un sociālā riska draudus, veicinātu labklājības pieaugumu ģimenēm, bērniem un vientuļajiem cilvēkiem Kuldīgas novadā. Labdarības organizācijas darbībā sakņojas kristīgo pamatvērtību iekļaušana mērķu sasniegšanai. Organizācija koordinē gan materiālo palīdzību, rīko izglītojošas lekcijas ģimenēm, gan plāno un realizē sociālos pakalpojumus.

Adrese: “Pūrāni”, Grobiņas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3430

Kontakti: info@tabitassirds.lv, 26142827 (Grobiņa),
kuldiga@tabitassirds.lv, 20333585 (Kuldīga)

Biedrību vada: Kristīne Vidzeniece

Projektu vadītāja Kuldīgā: Vineta Brūdere-Sedliņa