Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Informācija par sociālā atbalsta iespējām un kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējām jauniešiem Kuldīgas novadā

KULDĪGA

Sociālais darbinieks darbā ar jauniešiem Sniedz konsultācijas gan jauniešiem, gan vecākiem.

Veido nepilngadīgo uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas.

Piešķir speciālista konsultācijas (piemēram, psihologa, mentora)

Kuldīga – 27020746.

Ēdole, Gudenieki, Alsunga – 22013423

Kurmāle, Pelči – 25652169

Turlava, Snēpele, Laidi – 26553069

Vārme, Kabile, Renda – 27864780

Skrunda – 28641348

Nīkrāce, Raņķi, Rudbāži – 29254339

Mentors Palīdz jaunietim izglītības ieguves procesā: palīdzē noskaidrot, kādus mācību līdzekļus nepieciešams iegādāt skolai; motivē apmeklēt izglītības iestādi regulāri.

Sniedz emocionālu atbalstu un iedrošinājumu; veicina savstarpējās komunikācijas prasmes. Informē un pārrunā ar vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) jaunieša veselības stāvokli un novērojumiem; motivē jaunieti ievērot veselīgu dzīvesveidu.

Izzināt jaunieša intereses, aicina apmeklēt interešu izglītību; iedrošina attīstīt jaunieša talantus.

Kuldīga – 27020746.

Ēdole, Gudenieki, Alsunga – 22013423

Kurmāle, Pelči – 25652169

Turlava, Snēpele, Laidi – 26553069

Vārme, Kabile, Renda – 27864780

Skrunda – 28641348

Nīkrāce, Raņķi, Rudbāži – 29254339

Atbalsta grupas jauniešiem Grupu nodarbības jauniešiem par pozitīva paštēla veidošanu, emociju nozīmes izpratni; stresu un tā pārvarēšanu; konfliktu risināšanu; saskarsmes prasmju pilnveidošanu; motivāciju. Dzirnavu iela 9, Kuldīga. 27020746.

 

Ģimenes asistents Veicina sociālo prasmju apguvi, pilnveidi un jau apgūto prasmju nostiprināšanu, nodrošinot individuālu konsultatīvu, praktisku, izglītojošu, asistējošu un emocionālu atbalstu dzīvesvietā un sociālajā vidē. Kuldīga – 27020746.

Ēdole, Gudenieki, Alsunga – 22013423.

Kurmāle, Pelči – 25652169

Turlava, Snēpele, Laidi – 26553069

Vārme, Kabile, Renda – 27864780

Skrunda – 28641348

Nīkrāce, Raņķi, Rudbāži – 29254339

HIV profilakses punkts Iespēja bez maksas veikt HIV, sifilisa, hepatīta B un C eksprestestus, saņemt pirms un pēc testa konsultāciju. Daiga Zemke, 27020736, Liepājas iela 37, Kuldīga
Kuldīgas Jauniešu māja Vieta, kur realizēt savas idejas! Pieejami vairāki pulciņi, nodarbības, radošās darbnīcas. Jelgavas iela 26. Kuldīga. 20269433
“Jaunsardzes centrs” Jaunsardzes centra darbības mērķis ir veicināt Latvijas jaunatnes iesaisti visaptverošā valsts aizsardzībā un izpratni par to, tai skaitā, veicināt jaunatnes pilsonisko apziņu un patriotismu, izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā, attīstīt jaunatnes fizisko sagatavotību un visaptverošai valsts aizsardzībai nepieciešamās iemaņas, kā arī īstenot sadarbību ar biedrībām, nodibinājumiem un jaunatnes organizācijām valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes kustības organizēšanas jomā. Vadītājs Artis Guzlēns

25777604

artis.guzlens@jc.gov.lv

1novads@jc.gov.lv

 

ĒDOLE

Jauniešu “DEPO” Darbojas ar mērķi ir veicināt Ēdoles jaunatnes aktīvu līdzdalību un integrāciju sabiedrībā, motivēt jauniešus lietderīgi pavadīt brīvo laiku,

aicināt jauniešus iesaistīties dažādos projektos.

Agnese Moldovāne,

koordinatore

26497964.

 

VĀRME

Jauniešu iniciatīvu centrs “Čiekurs”

 

Darbība vērsta uz jauniešu pašiniciatīvu, jaunām idejām un darbošanos savā vidē, kā arī pagasta sabiedriskās dzīves atbalstīšanu. Jaunieši ar interesi piedalās un atbalsta pagasta rīkotos pasākumus. Vārmes JIC izveidojusies laba sadarbība ar vienaudžiem Kuldīgas Jauniešu mājā, Nīcas jauniešu centrā un Talsu jauniešu centrā.

Centru var apmeklēt jaunieši vecumā no 12 līdz 15 gadiem.

Atvērts O, T, P (14.00 – 20.00)

Dace Krūmiņa, centra vadītāja: 28284248.

 

SKRUNDA

Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs. Lielā iela 1A, Skrunda, LV-3326, Sintija Kampara 26073329, sintijakampara@gmail.com

KABILE

Kabiles jauniešu māja.

 

Spēles, kino, dažādas aktivitātes gan telpās, gan dabā. Atvērts pēc vienošanās ar vadītāju Renāti Balodi, tel. 29725007