Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Aprūpes mājās pakalpojums pilngadīgām personām

Pakalpojuma mērķis

Aprūpes mājās pakalpojums pilngadīgām personām tiek sniegts pastāvīgi vai uz laiku personām, kuras vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un veikt nepieciešamo aprūpi dzīvesvietā.

Pakalpojumu piešķir

Pakalpojumu piešķir Sociālais dienests Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā, ja personai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem veikts personas fizisko un garīgo spēju izvērtējums, nosakot nepieciešamo aprūpes līmeni un nepieciešamā pakalpojuma sniegšanas stundu skaitu, un Sociālajā dienestā iesniegti šādi dokumenti:

  • iesniegums;
  • ģimenes ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norādīts funkcionālo traucējumu veids un kontrindikāciju neesība pakalpojuma saņemšanai;
  • psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem.
Pakalpojumu piešķir uz laiku

Personai atveseļošanās periodā, pamatojoties uz ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts funkcionālo traucējumu veids un kontrindikāciju neesība pakalpojuma saņemšanai.

Pakalpojums tiek sniegts

Pēc individuāli izstrādāta aprūpes plāna, nosakot vienu no četriem aprūpes mājās līmeņiem un neieciešamā pakalpojuma stundu skaitu nedēļā:

  • aprūpes līmenis – pakalpojums tiek sniegts līdz 4 stundām nedēļā;
  • aprūpes līmenis – pakalpojums tiek sniegts līdz 8 stundām nedēļā;
  • aprūpes līmenis – pakalpojums tiek sniegts līdz 12 stundām nedēļā;
  • aprūpes līmenis – pakalpojums tiek sniegts līdz 16 stundām nedēļā.

Pakalpojuma saņemšanai personai jāmaksā līdzmaksājums 15 % apmērā no pilnas maksas par pakalpojumu.

No samaksas par pakalpojumu atbrīvotas personas no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kā arī personas, kuras sasniegušas 90 gadu vecumu.

Personai, kurai izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašo kopšanu un piešķirts pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, pakalpojuma saņemšanai jāmaksā līdzmaksājums 50 % apmērā no piešķirtā pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, bet ne vairāk kā pilna pakalpojuma maksa.

Personai, kura saņem senioru dienas aprūpes centra pakalpojumu, aprūpes mājās pakalpojumu piešķir, nepārsniedzot 1. aprūpes līmenim noteikto stundu skaitu. Pakalpojumu nepiešķir personai, kura noslēgusi uztura līgumu (tiek vērtēts uztura līguma saturs saskaņā ar saistošo noteikumu 112.10. apakšpunktu).

 

Informācija par pakalpojuma saņemšanu ŠEIT

 

KONTAKTPERSONAS

Sociālais darbinieks
Inese Jaunzeme,
Tel. 27020734,
inese.jaunzeme@kuldigasnovads.lv

Sociālais darbinieks
Daiga Ezerniece,
Tel.63350602,
daiga.ezerniece@kuldigasnovads.lv