Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

PAR MUMS

Sociālā dienesta ēka Dzirnavu ielā

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”  ir Kuldīgas novada Domes pārraudzībā esoša pašvaldības aģentūra, kas 2005. gadā izveidota saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, lai Kuldīgas novada iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kā arī veicinātu labvēlīgas sociālās vides veidošanos pašvaldības teritorijā.

Sociālajam dienestam ir trīs galvenie mērķi: darbs ar klientu, darbs ar sabiedrību un sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšana.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka pašvaldības sociālajam dienestam jānodrošina sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus. Lai gan sociālais darbs, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, ir viens no sociālajiem pakalpojumiem, tomēr Sociālais dienests sociālo darbu izvirza kā atsevišķu darbības virzienu. Līdz ar to Sociālajam dienestam ir trīs galvenie pamatdarbības virzieni – sociālo pakalpojumu nodrošināšana, sociālais darbs ar gadījumu un sociālās palīdzības sniegšana.

Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, lai palīdzētu personām, ģimenēm un personu grupām, noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

Sociālā dienesta uzdevumi – veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams, novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus, noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, savstarpēji vienojoties par veicamajiem pasākumiem, sniegt sociālo palīdzību, veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē, utt.