Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

 

MĀJOKĻA PABALSTS

Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā Latvijas Republikas normatīvo aktu paredzētajā kārtībā un apmērā. Mājokļa pabalstu izmaksā katru mēnesi. Ja aprēķinātais mājokļa pabalsts klientam ir neliels, tad klientam vienojoties ar sociālā darba speciālistu, pabalsts tiek izmaksāts ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

No 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim tiek palielināts mājokļa pabalsta saņēmēju loks, sekojošām iedzīvotāju grupām nosakot lielākus koeficientus mājokļa pabalsta aprēķina formulā:

 

atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – koeficientu 2,5

 mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti – koeficientu 2

 pārējām mājsaimniecībām – koeficientu 1,5

Mājokļa pabalsta apmērs katrai mājsaimniecībai atšķiras, jo tiek aprēķināts kā starpība starp faktiskajiem izdevumiem par mājokli (nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos Nr. 809, 3. pielikumā noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Mājokļa pabalsta aprēķinā tiek ņemti vērā šādi izdevumi:

 par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa un izdevumi par apsaimniekošanu);

 par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana);

 ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus;

 par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Mājokļa pabalstu var saņemt mājsaimniecība, kura dzīvo savā īpašumā vai īrētā mājoklī un mājsaimniecībā dzīvojošās personas savu dzīvesvietu ir deklarējušas Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

Lai varētu aprēķināt mājokļa pabalsta apmēru, iedzīvotājiem, dodoties pie sociālā darbinieka, līdzi jāņem un jāuzrāda dokumenti par ienākumiem (ierastajā kārtībā) un pēdējā mēneša ar mājokļa lietošanu saistītie maksājumu apliecinošie dokumenti – rēķini, kuros redzami ar mājokļa lietošanu saistītie rādījumi par patēriņu un maksājumi:

 par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa),

 pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (apkuri un karsto ūdeni, elektroenerģiju, ūdeni, dabasgāzi, kanalizāciju vai asenizācijas nodrošināšanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu),

 pakalpojumiem, kas saistīti ar telekomunikāciju un internetu,

 ūdensskaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

IESNIEGUMA VEIDLAPA MĀJOKĻA PABALSTAM

 iesniegums_kurinama_iegādei