Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

 

MĀJOKĻA PABALSTS

Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā Latvijas Republikas normatīvo aktu paredzētajā kārtībā un apmērā. Mājokļa pabalstu izmaksā katru mēnesi. Ja aprēķinātais mājokļa pabalsts klientam ir neliels, tad klientam vienojoties ar sociālā darba speciālistu, pabalsts tiek izmaksāts ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantēto minimālo ienākumu (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai, kas reizināta ar attiecīgu koeficientu, un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

GMI sliekšņu summa mājsaimniecībai ar piemērotu koeficientu, kas noteikts normatīvajos aktos par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību (sk. tabulu) + rēķinos vai kvītīs aprēķinātā maksājumu summa par attiecīgo periodu (nepārsniedzot MK noteikumu 3. pielikumā norādīto vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto izdevumu summu)[1] –  mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmēru) = mājsaimniecības mājokļa pabalsts.

[1] Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”

Atņemot no mājsaimniecības kopējiem ienākumiem mājsaimniecības kopējo GMI slieksni, par atlikušo ienākumu apmēru mājsaimniecībai jāsedz ikmēneša mājokļa lietošanas izdevumi. Ja mājsaimniecība šos izdevumus nespēj nosegt, jāvēršas sociālajā dienestā pēc palīdzības.

 

Mājokļa pabalstu var saņemt mājsaimniecība, kura dzīvo savā īpašumā vai īrētā mājoklī un mājsaimniecībā dzīvojošās personas savu dzīvesvietu ir deklarējušas Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

Lai varētu aprēķināt mājokļa pabalsta apmēru, iedzīvotājiem, dodoties pie sociālā darbinieka, līdzi jāņem un jāuzrāda dokumenti par ienākumiem (ierastajā kārtībā) un iepriekšējā vai kārtējā mēneša ar mājokļa lietošanu saistītie maksājumu apliecinošie dokumenti – rēķini, kuros redzami ar mājokļa lietošanu saistītie rādījumi par patēriņu un maksājumi:

  • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa un izdevumi par apsaimniekošanu);
  • par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana);
  • ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus;
  • par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju;
  • par gāzes balona maiņu;
  • par nekustamā īpašuma nodokli;
  • par dūmvadu vai ventilācijas apkopi.

IESNIEGUMA VEIDLAPA MĀJOKĻA PABALSTAM

 IESNIEGUMS

Informācija par pakalpojuma saņemšanu ŠEIT