Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

MATERIĀLAIS ATBALSTS AUDŽUĢIMENEI UN AIZBILDNIM

Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu bērna uzturam ir audžuģimenei par bērnu, kurš ar Kuldīgas novada bāriņtiesas lēmumu ievietots audžuģimenē un kura noslēgusi līgumu ar Kuldīgas novada pašvaldību.

Pabalstu apmērs audžuģimenei:

 

 250,00 euro par bērnu līdz 7 gadu vecumama sasniegšanai;

 300,00 euro par bērnu vecumā no 7 gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

 pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

 vienreizējs pabalsts dažādu sociālo vajadzību risināšanai – 100 euro gadā.

 

Pabalstu apmērs aizbildnim:

 

 vienreizējs pabalsts dažādu sociālo vajadzību risināšanai – 100 euro gadā.

 

Informācija par pakalpojuma saņemšanu ŠEIT