Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Speciālista pakalpojums

 

Pakalpojuma mērķis

Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu speciālista (psihologa, logopēda, montesori pedagoga, fizioterapeita, ergoterapeita, mākslas, mūzikas, ģimenes terapeita u.c.) konsultācijas atbilstoši personas vai ģimenes vajadzībām un saņemtu sociālo rehabilitāciju, kas virzīta uz personas vai ģimenes sociālo funkcionēšanu, sociālā un psiholoģiskā statusa atjaunošanu sabiedrībā.

 

Pakalpojuma mērķa grupa

Personas, kuras ir nonākušas krīzes situācijā, personas ar invaliditāti, ģimenes, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem, sociālā riska ģimenes.

 

Pakalpojums ietver

Viena speciālista (psihologs, logopēds, montesori pedagogs, fizioterapeits, ergoterapeits mākslas, mūzikas, ģimenes terapeits) pakalpojumus līdz 10 konsultācijām gadā.

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams klienta IESNIEGUMS
Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām

Personām, kurām ir sociālā darbinieka atzinums vai sastādīts sociālās rehabilitācijas plāns.

 

KONTAKTPERSONAS:

Sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs atbilstoši konkrētam gadījumam.