Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Speciālista pakalpojums

Pakalpojuma mērķis

Speciālista pakalpojums tiek sniegts, lai saskaņā ar sociālās rehabilitācijas plānu vai uzvedības korekcijas programmu, nodrošinātu speciālista (psihologs, logopēds, fizioterapeits, ergoterapeits, mākslas terapeits, jurists u.c. speciālists) konsultācijas, kas veicina personas sociālo funkcionēšanu.

Pakalpojuma mērķa grupa

Personas, kuras ir nonākušas krīzes situācijā, personas ar invaliditāti, ģimenes, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem, sociālā riska ģimenes.

Pakalpojuma pieprasīšana

Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu, sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu izvērtējumu un sociālās rehabilitācijas plānā vai uzvedības sociālās korekcijas programmā, kas izstrādāti pēdējo 12 mēnešu laikā, ietverto uzdevumu un sagaidāmo rezultātu īstenošanai.

Pakalpojums ietver

Viena speciālista (psihologs, logopēds, montesori pedagogs, fizioterapeits, ergoterapeits mākslas, mūzikas, ģimenes terapeits) pakalpojumus līdz 10 konsultācijām 12 mēnešu laikā.

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams klienta IESNIEGUMS

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām, kurām ir sociālā darbinieka atzinums vai sastādīts sociālās rehabilitācijas plāns

 

KONTAKTPERSONAS:

Sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs atbilstoši konkrētam gadījumam.