Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

MATERIĀLAIS ATBALSTS NOTEIKTĀS SITUĀCIJĀS

 Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura uzņēmusies tādas personas apbedīšanu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

Pabalsta apmērs:

Apbedīšanas pabalsta apmērs tiek noteikts kā starpība starp 500,00 euro, kas ietver neatliekamo apbedīšanas pakalpojumu izmaksas, un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā apbedīšanas pabalsta summu.

 Lai saņemtu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai, sociālajā dienestā jāiesniedz personas, kura uzņēmusies apbedīšanu, iesniegums, miršanas apliecības kopija un VSAA lēmuma kopija par piešķirto valsts apbedīšanas pabalsta apmēru.

Informācija par pakalpojuma saņemšanu ŠEIT

 Autonomā ugunsgrēka dūmu detektora iegādei un uzstādīšanai

Pabalsta apmērs ir ne vairāk kā 10,00 euro vienu reizi viena detektora iegādes un uzstādīšanas izdevumu kompensēšanai vienā (faktiskās dzīvesvietas) adresē.

Lai saņemtu pabalstu, sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un iesniegumam jāpievieno maksājuma apliecinošs dokuments par dūmu detektora iegādi un uzstādīšanu.

 Pabalsts jaundzimušajam

Vienreizēju pabalstu piešķir par katru jaundzimušo bērnu, kura dzīvesvieta ir deklarēta Kuldīgas novadā, ja viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

Pabalsta apmērs:

 200 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja abu bērna vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas;

 200 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja aizbildņa vai adoptētāja deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna nodošanas aizbildnībā vai adopcijā;

 100 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja viena vecāka deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas;

 200 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja bērna dzimšanas apliecībā ir ieraksts tikai par vienu no vecākiem, vai viens no vecākiem miris un vecāka, kurš pieprasa pabalstu, deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas.

 Lai saņemtu pabalstu, Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu.

Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas, adopcijas vai aizbildnības nodibināšanas dienas.

 Pabalsts senioram nozīmīgā jubilejā

Pabalstu piešķir senioram nozīmīgā jubilejā ir sasniedzot 75., 80., 85., 90. un katru nākamo dzimšanas dienu, ja pabalsta saņēmēja dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

Pabalsta apmērs:      

 40 euro personai 75., 80., 85., 90. un katrā nākamajā dzimšanas dienā līdz 99 gadu vecuma sasniegšanai;

 150 euro personai 100 gadu un katrā nākamajā dzimšanas dienā.

Pabalstu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu.

Kuldīgas pilsētas iedzīvotāji iesniegumu pabalsta saņemšanai iesniedz Dzimtsarakstu nodaļā, bet pārējā Kuldīgas novada teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji iesniegumu iesniedz sev tuvākajā pagasta pārvaldē pēc savas dzīvesvietas.

Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no 75., 80., 85., 90. un katras nākamās dzimšanas dienas.

 Pabalsts nozīmīgā laulības jubilejā

Pabalstu piešķir nozīmīgā laulības jubilejā, sasniedzot 50., 55., 60., 65., 70. laulības jubileju, ja vismaz viena laulātā dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

Pabalsta apmērs:

150 euro piešķir 50 gadu laulības jubilejā (Zelta kāzas), 55 gadu laulības jubilejā (Smaragda kāzas), 60 gadu laulības jubilejā (Dimanta kāzas), 65 gadu kāzu jubilejā (Lielās dimanta) un 70 gadu kopdzīves jubilejā (Briljanta kāzas).

 Lai saņemtu pabalstu, Kuldīgas pilsētas iedzīvotāji iesniegumu pabalsta saņemšanai iesniedz Dzimtsarakstu nodaļā, bet pārējā Kuldīgas novada teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji iesniegumu iesniedz sev tuvākajā pagasta pārvaldē pēc savas dzīvesvietas.

Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no 50., 55., 60., 65., 70. kāzu jubilejas dienas.

 Pabalsts politiski represētai personai

Tiesības saņemt šo pabalstu būs personām, kurām piešķirts politiski represētas personas statuss, ja personas dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus līdz 1. novembrim un persona iesniegusi pirmreizēju iesniegumu pabalsta saņemšanai.

Pabalsts tiks pārskaitīts uz pabalsta pieprasītāja norēķinu kontu vienu reizi gadā, novembrī, pamatojoties uz pirmreizēju iesniegumu, bez ikgadēja iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

Pirmreizējs iesniegums pabalsta piešķiršanai jāiesniedz līdz 1. novembrim.

Pirmreizēju iesniegumu pabalsta saņemšanai iesniedz Sociālajā dienestā (pilsētas vai pagastu sociālajiem darbiniekiem), iesniegumā norāda konta nr. un pievieno politiski represētās personas statusa apliecinājuma kopiju. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu pabalsta saņemšanai var iesniegt, nosūtot to uz Sociālā dienesta oficiālo e-pastu soc.dienests@kuldiga.lv vai oficiālo e-adresi portālā www.latvija.lv.

! Atkārtoti iesniegumu nepieciešams iesniegt, ja mainās politiski represēto personu svētku pabalsta saņēmēja norēķina konta nr.