Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

Pakalpojuma mērķis

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām tiek sniegta, lai nodrošinātu pastāvīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju gadījumos, kad sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā nav pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām.

Pakalpojumu piešķir

Personai, kura sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu vai personai ar funkcionāliem traucējumiem, nosakot personas vajadzībām atbilstošāko pakalpojuma sniedzēju, ja personai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem noteikts 3. vai 4. aprūpes līmenis.

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personai
  • kurai nav likumisko apgādnieku vai apgādnieks ir persona ar invaliditāti, persona, kura sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, trūcīga vai maznodrošināta persona;
  • kura pati vai kuras likumiskie apgādnieki, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, un, ņemot vērā normatīvo aktu nosacījumus, nav spējīgi nodrošināt samaksu par pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt personas pamatvajadzību un aprūpes nodrošināšanu;
  • kura nav noslēgusi uztura līgumu (tiek vērtēts uztura līguma saturs saskaņā ar saistošo noteikumu 112.10. apakšpunktu);
  • kura, ņemot vērā normatīvo aktu nosacījumus, nav spējīga pilnā apmērā nodrošināt samaksu par pakalpojumu.

Pakalpojumu apmaksā pakalpojuma saņēmējs un pakalpojuma saņēmēja likumiskie apgādnieki, kā arī pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

 

Informācija par pakalpojuma saņemšanu ŠEIT

 

KONTAKTPERSONAS

Sociālais darbinieks
Inese Jaunzeme,
Tel. 27020734,
inese.jaunzeme@kuldigasnovads.lv

Sociālais darbinieks
Daiga Ezerniece,
Tel.63350602,
daiga.ezerniece@kuldigasnovads.lv