Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

PABALSTS GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ IENĀKUMA LĪMEŅA NODROŠINĀŠANAI

GMI pabalsta lielumu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 809, kuros noteikts, ka GMI mājsaimniecības pirmajai personai ir 109 eiro, bet katrai nākošai personai 76 eiro.

GMI apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākumu līmeņa summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

 

Pgmi = (GMI1 + GMI2 x N) – I, kur

Pgmi – pabalsta apmērs;

GMI1 – garantētais minimālais ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;

GMI2 – garantētais minimālais ienākumu slieksnis katrai nākamajai personai mājsaimniecībā;

N – pārējo personu skaits mājsaimniecībā;

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi.

 

1. piemērs

 

GMI pabalsts situācijai, ja ģimenē ir divi pieauguši cilvēki, abiem ilgstoši nav darba un ienākumu, ir divi bērni.

337 eiro/Pgmi = 109 eiro/GMI1 + 76 eiro/GMI2 x 3/N) – 0/I

GMI pabalsts ģimenei būs 337 eiro mēnesī.

 

 

2. piemērs

 

Arī tad, ja ģimenei ir ienākumi, bet tie ir nelieli, strādā tikai tēvs, mēnesī alga pēc nodokļiem ir 300 eiro, iespējams saņemt GMI pabalstu.

37 eiro/Pgmi= 109 eiro/GMI1 + 76 eiro/GMI2 x 3/N) – 300/I

GMI pabalsts ģimenei būs 37 eiro.

Ģimene ik mēnesi no pašvaldības saņems 37 eiro, jo GMI līmenis šai ģimenei ir 337 eiro, bet pašreizējie ģimenes iztikas līdzekļi ir 300 eiro. Tas nozīmē, ka trūkstošo summu – 37 eiro – piemaksās pašvaldība.

 

 

3. piemērs

 

Mājsaimniecībā ir 5 cilvēki. 2 bērni, tēvs strādā, alga 500 eiro mēnesī, māte nestrādā, vecmamma saņem pensiju 200 eiro.

287 eiro/Pgmi = 109 eiro/GMI1 + 76 eiro/GMI2 x 4/N) – 700/I.

Ģimene GMI pabalstu nevar saņemt, jo ienākumi ir lielāki nekā kopējais iespējamais GMI pabalsts.

 Ministru kabineta noteikumi. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” https://likumi.lv/ta/id/319717-noteikumi-par-majsaimniecibas-materialas-situacijas-izvertesanu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu