Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

PABALSTS GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ IENĀKUMA LĪMEŅA NODROŠINĀŠANAI

GMI pabalsta lielumu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 809, kuros noteikts, ka GMI mājsaimniecības pirmajai personai ir 137 eiro, bet katrai nākošai personai 96 eiro.

GMI apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākumu līmeņa summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

 

Pgmi = (GMI1 + GMI2 x N) – I, kur

Pgmi – pabalsta apmērs;

GMI1 – garantētais minimālais ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;

GMI2 – garantētais minimālais ienākumu slieksnis katrai nākamajai personai mājsaimniecībā;

N – pārējo personu skaits mājsaimniecībā;

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi.

 Ministru kabineta noteikumi. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” https://likumi.lv/ta/id/319717-noteikumi-par-majsaimniecibas-materialas-situacijas-izvertesanu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu

Informācija par pakalpojuma saņemšanu ŠEIT