Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Atbalsts krīzes situācijas risināšanai

 

Atbalsta pakalpojums krīzes situācijas risināšanai tiek sniegts, lai krīzes situācijā nonākušai personai, personai ieilgušu sociālo problēmu dēļ vai personai, kura cietusi no vardarbības īslaicīgi nodrošinātu drošu naktsmītni, pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību un sociālo atbalstu.

Pakalpojuma piešķiršanas kārtība:

Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 10 dienām, pamatojoties uz personas iesniegumu, sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu izvērtējumu un sociālās rehabilitācijas plānā, kas izstrādāts pēdējo 12 mēnešu laikā, ietverto uzdevumu un sagaidāmo rezultātu īstenošanai.

Pakalpojumu nepiešķir personai, kura cietusi no vardarbības, bet kura nav izmantojusi tiesības saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā no prettiesiskām darbībām un vardarbības cietušām personām.