Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Dienas centra pakalpojums

Pakalpojuma mērķis 

Dienas centra pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personas ar garīgās attīstības traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā, jaunu sociālo kontaktu veidošanu, personīgo resursu apzināšanos, sociālo prasmju attīstīšanu, nodrošinot personas izglītošanu, kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas un psihosociālo atbalstu. 

Pakalpojumu piešķir

Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu, sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību izvērtējumu, kas saskaņā ar sociālās rehabilitācijas plānu atbilst dienas centrā piedāvātajam pakalpojumu klāstam.