Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Asistenta pakalpojums

Valsts finansēta assistenta pakalpojuma mērķis

Nodrošināt iespēju personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot personai nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, brīvprātīgā darba veikšanas vietu, uz regulārām ārstnieciskām procedūrām – hemodialīzi, ķīmijterapiju, pie ārsta, uz dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem.

Pakalpojumu piešķir

Nepilngadīgām personām ar invaliditāti no 5 – 18 gadiem ir tiesības saņemt
Asistenta pakalpojumu, ja ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem – konstantu apjomu 80 stundas mēnesī;
Pavadoņa pakalpojumu, ja ir izsniegts VDEĀK atzinums par pavadoņa nepieciešamību – konstantu apjomu – 60 stundas mēnesī.

Pilngadīgām personām ar I vai II invaliditātes grupu sociālais dienests novērtē asistenta pakalpojuma nepieciešamību un atbalsta intensitāti un nosaka asistenta pakalpojuma apjomu, ja personai ir redzes, kustību vai garīga rakstura funkcionēšanas ierobežojumi vai VDEĀK ir noteikusi medicīniskas indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai un asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi.

Lai pieprasītu pakalpojumu nepieciešams

Persona vai tās likumiskais pārstāvis Kuldīgas Sociālajā dienestā iesniedz:
• rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu;
• uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja Pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis.
Iesniegumu iesniedz personīgi, klātienē pie sociālā darbinieka, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.

Iesniegumā norāda
:

• personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;
• likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;
• pasākumus, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu;
• informāciju par to, vai persona saņem no valsts budžeta pabalstu personai ar redzes invaliditāti par asistenta izmantošanu;
• informāciju par to, vai persona saņem pašvaldības atbalstu transporta izdevumu apmaksai;
• vēlamā asistenta vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms).

Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus
:

• likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
• VDEĀVK atzinumu, ja šī informācija nav pieejama pašvaldību informācijas sistēmā, ja pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam;
darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
• saimnieciskās darbības veicēja pašapliecinājumu par saimnieciskās darbības izpildei veicamajām darbībām, ja persona veic saimniecisko darbību;
• Latvijas Paralimpiskās komitejas apliecinājumu, ka persona nodarbojas ar paraolimpisko sportu, ja persona piedalās nacionālajās vai starptautiskajās paraolimpiskajās sacensībās;
• brīvprātīgā darba organizētāja un brīvprātīgā darba veicēja līguma kopiju par brīvprātīgā darbu, uzrādot oriģinālu, ja dokumenti tiek iesniegti klātienē, ja persona veic brīvprātīgā darbu;
•kapitālsabiedrības apliecinājumu, ja persona ir ievēlēta valdē un ja šī informācija nav pieejama Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;
•biedrības vai nodibinājuma apliecinājumu, ja persona ir ievēlēta valdē un ja šī informācija nav pieejama Biedrību un nodibinājumu reģistrā;
• izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē, ja persona mācās vai studē un ja šī informācija nav pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā;
• dienas aprūpes centra vai specializētās darbnīcas apliecinājumu, ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas un ja šī informācija nav pieejama Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā SOPA;
•ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta apliecinājumu, ka persona ne retāk kā reizi nedēļā saņem ārsta nozīmētas medicīniskas hemodialīzes vai ķīmijterapijas procedūras, ja minētā informācija nav pieejama Invaliditātes informatīvajā sistēmā.

Pēc dokumentu saņemšanas

Ja pakalpojums tiek pieprasīts pilngadīgai personai, tad pēc iesnieguma saņemšanas sociālais dienests klātienē novērtē personas mobilitātes spējas un pakalpojuma nepieciešamību, izmantojot vienotus kritērijus, kas ir noteikti Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumu Nr. 316 1. pielikumā.

Kritēriji asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai pilngadīgām personām ar invaliditāti, saskaņā ar 1. pielikumu
lai strādātu algotu darbu, gūtu ienākumus no saimnieciskās darbības, studētu augstskolā vai koledžā vai nodarbotos ar paraolimpisko sportu (80 stundas mēnesī)
lai nokļūtu uz pamata, vidējās vai profesionālās izglītības iestādi vai no tās, lai pildītu biedrības vai nodibinājuma, vai kapitālsabiedrības valdes locekļa pienākumus (60 stundas mēnesī)
lai veiktu brīvprātīgā darbu (tikai oficiāli noformētas līgumattiecības), nokļūtu uz dienas aprūpes centru vai specializēto darbnīcu vai no tās, saņemtu regulāras (ne retāk kā reizi nedēļā) ārsta nozīmētas medicīniskas procedūras (hemodialīze, ķīmijterapija) (40 stundas mēnesī)
lai veiktu citas darbības, piemēram, apmeklētu ārstu, sociālos pasākumus (15 stundas mēnesī)
! Vairākiem mērķiem paredzētais stundu skaits nesummējas, tiek piemērots mērķis ar lielāko stundu skaitu.
! Tiek piešķirts konstants asistenta pakalpojuma apjoms (stundas mēnesī), atbilstoši pakalpojuma saņēmējam noteiktā asistenta atbalsta intensitātes līmenim, saskaņā ar veikto novērtējumu.
! Ja persona ar 1.grupas redzes invaliditāti saņem Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktā minēto VSAA pabalstu par asistenta izmantošanu, tad noteikto asistenta pakalpojuma apjomu samazina par 40 stundām mēnesī.

Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu pašvaldības sociālais dienests pieņem viena mēneša laikā. Pēc lēmuma pieņemšanas, sociālais dienests slēdz uzņēmuma līgumu ar asistentu/pavadoni un personu ar invaliditāti. Līgumā nosaka pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas periodu un kārtību, līdzēju tiesības, pienākumus un atbildību, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, kā arī līguma izbeigšanas nosacījumus.

Informācija par pakalpojuma saņemšanu ŠEIT

Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

 

KONTAKTPERSONA:
Sociālā darbiniece
Madara Baranovska,
Tālr. 63350605; mob. 20293014,
madara.baranovska@kuldigasnovads.lv