Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām personām

 

Pakalpojuma mērķis

Pakalpojums tiek sniegts, lai novērstu vai mazinātu turpmākas vardarbības riskus, sniedzot psihosociālu un izglītojošu  atbalstu vardarbību veikušām personām.

 

Pakalpojuma mērķa grupa

Pilngadīgas personas, kuras izturējušās vai baidās izturēties vardarbīgi, vai ir izteikušas draudus pielietot vardarbību.

 

Pakalpojums ietver

Desmit individuālas psihologa konsultācijas vai sešpadsmit grupu nodarbības.

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams

Personas iesniegums

 

Pakalpojuma nodrošināšanu finansē valsts. Pakalpojuma nodrošināšanu regulē Ministru kabineta noteikumi.

 

KONTAKTPERSONA:

Sociālā darbiniece
Daiga Zemke
63320217; 27020736

daiga.zemke@kuldiga.lv