Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

PABALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ

 

Krīzes situācija ir situācija, kurā katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ personai vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Pabalstu krīzes situācijā piešķir:

 

 dabas vai cilvēku izraisītās katastrofas gadījumā – valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja katastrofa skārusi dzīvojamo vidi, bet 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, ja katastrofa skārusi dzīvojamās vides palīgēkas;

 

 gadījumos, kad saskaņā ar sociālā darbinieka atzinumu, citu ārēju notikumu dēļ personai vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība – 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;

 

 mājsaimniecībai, kurai saistībā ar valstī izsludinātu ārkārtēju situāciju ir ievērojami samazinājušies vai zaudēti ienākumi, regulāra ienākuma avota zaudēšanas vai līdzekļu izmaksas apturēšanas dēļ, un tā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, mājsaimniecībai piešķir vienreizēju pabalstu 200 euro apmērā un 80 euro katrai mājsaimniecībā dzīvojošai personai. 80 euro katrai mājsaimniecībā dzīvojošai personai tiek izmaksāti 3 mēnešus.

Lai saņemtu pabalstu:

 

 mājsaimniecība trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās iesniedz sociālajā dienestā iesniegumu un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu, kā arī citus dokumentus, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldības rīcībā.

Informācija par pakalpojuma saņemšanu ŠEIT