Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

 

Specializētās darbnīcas pakalpojums ir kulinārijas un tekstildarbnīcas ar speciāli pielāgotām darba vietām un nodrošinātu speciālistu atbalsta personām ar mērķi attīstīt personu sociālās un funkcionālās prasmes, veicināt un motivēt šo personu iesaisti nodarbinātības pasākumos un integrāciju sabiedrībā.

Sniedzot Specializētās darbnīcas pakalpojumu, Sociālo pakalpojumu centrs “Tilts” nodrošina:

 • iespēju saņemt sociālā darbinieka un citu speciālistu konsultācijas, piedalīties izglītojošās un saturīgās brīvā laika aktivitātēs;
 • noteikto amata iemaņu apmācību un iegūto zināšanu pielietošanu praksē;
 • individuālās vai grupu nodarbības sociālā rehabilitētāja vadībā;
 • brīvā laika pasākumus;
 • darba telpas ar aprīkojumu atbilstoši Darbnīcu profilam, dušu, garderobi, atpūtas telpu.

Pakalpojuma saņēmējs

Kuldīgas novada  pašvaldībā deklarēta persona ar garīga rakstura traucējumiem,  kura neapmeklē speciālās izglītības iestādi un nav ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.


Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra ‘’Sociālais dienests’’  pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, atteikumu to piešķirt, vai pārtraukšanu. Ja pakalpojumu nav iespējams nodrošināt uzreiz, tiek pieņemts lēmums par personas reģistrēšanu rindā sociālo pakalpojumu saņemšanai.

Pakalpojumu saņemšanas soļi:

Pakalpojuma pieprasīšana

Personas vai personas likumiskais pārstāvis klātienē, pa pastu vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniedz   iesniegumu par sociālo pakalpojumu saņemšanu un šādus dokumentus:

 • psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (02.04.2019. MK noteikumi Nr.138 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, 1.pielikums)
 • klienta personu apliecinoša dokumenta kopiju;
 • klienta likumiskā pārstāvja personas apliecinošs dokumentu.

Pakalpojuma izvērtēšanas nepieciešamība

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti kopā ar klientu un/vai viņa likumisko pārstāvi novērtē personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un viņa fiziskās un garīgās spējas aprūpes līmeņa noteikšanai.

Pakalpojuma saņemšana

Sociālais darbinieks pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to sniegt.  Pēc  lēmuma saņemšanas  par specializēto darbnīcu  pakalpojuma piešķiršanu, tiek noslēgts dienas aprūpes centra pakalpojuma līgums.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

e-pasts: soc.dienests@kuldigasnovads.lv 

Pa pastu: Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra ‘’Sociālais dienests’’, Dzirnavu iela 9,Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301.

Klātiene: Kuldīgas Novada pašvaldības aģentūra ‘’Sociālais dienests’’. Dzirnavu iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads.

Klātienē pie sociālajiem darbiniekiem darbā ar pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti Kuldīgas novada pagastos.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);
 • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);
 • Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (stājas spēkā 01.07.2017.);
 • Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras ‘’Sociālais dienests’’ saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/12 “Par sociālajiem pakalpojumiem Kuldīgas novadā”;

 

Uzziņas par pakalpojumu

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests’’ Sociālo pakalpojumu centra ‘’Tilts’’ vadītāja Līga Kuršinska , kontakttālrunis 26226595, e-pasts: liga.kursinska@kuldigasnovads.lv

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras ‘’Sociālais dienests’’ sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti Ineta Eņģele, kontakttālrunis 27020733, e-pasts: ineta.engele@kuldigasnovads.lv