Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Aprūpes mājās pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Pakalpojuma mērķis

Aprūpes mājās pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek sniegts personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurai izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašo kopšanu sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojums ietver bērna aprūpi (palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā, palīdzība apģērbties un noģērbties, ēdiena pagatavošana un pasniegšana, palīdzība ēšanas procesa nodrošināšanā, palīdzība iekļūt un izkļūt no gultas, pozicionēšana, pārvietošana, ārstniecības personu izsaukšana, medikamentu lietošanas nodrošināšana) pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības, izglītības programmas apguves, dalības nodarbinātības pasākumos, vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un konstatēta šādas aprūpes nepieciešamība.

Pakalpojumu piešķir

Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 40, 60 vai 80 stundām mēnesī, izvērtējot bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes nodarbinātību, ienākumu gūšanu no saimnieciskās darbības, izglītības programmu apguvi klātienē, dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu saņemšanu, bērna iesaisti izglītības ieguves procesā, izglītības iestādes pagarinātās dienas pakalpojumu saņemšanu, sociālo, ārstniecības pakalpojumu saņemšanu, kā arī informāciju par mājsaimniecībā esošām personām, kuras var nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību.

Pakalpojumu piešķir Sociālais dienests Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā, ja personai veikts aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtējums un apjoma noteikšana, un Sociālajā dienestā iesniegti šādi dokumenti:

  • iesniegums, kurā norādīts bērna vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, kurā nepieciešams sniegt aprūpes pakalpojumu, aprūpes pakalpojuma pieprasīšanas mērķis, vēlamā aprūpētāja vārds, uzvārds, personas kods;
  • bērna pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments;
  • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību;
  • ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli un medicīnisku kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai;
  •  darba devēja apliecinājums, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene ir darba ņēmējs, norādot darba pienākumu veikšanai izmantotās darba stundas kalendāra nedēļā;
  • saimnieciskās darbības veicēja pašapliecinājums par saimnieciskās darbības izpildei veicamajām darbībām izmantojamajām stundām kalendāra nedēļā, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene ir pašnodarbināta persona vai individuālais komersants;
  • izglītības iestādes apliecinājums, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene apgūst izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē;
  • informācija par bērna izglītības ieguvi;
  • Nodarbinātības Valsts aģentūras apliecinājums par piedalīšanos Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos pasākumos, norādot pasākumos pavadāmās stundas kalendāra nedēļā, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene ir reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētājs vai bezdarbnieks;
  • dienas aprūpes centra, dienas centra vai cita sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja apliecinājumu, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene izmanto attiecīgus pakalpojumus, norādot tajos pavadāmās stundas kalendāra nedēļā.
Pakalpojumu piešķir uz laiku

Pakalpojumu piešķir uz laiku, kas atbilst bērnam noteiktajam invaliditātes periodam.