Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

NODAĻAS

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests” 2021. gadā sociālā joma tika sadalīta trīs galvenajos virzienos – SOCIĀLIE PAKALPOJUMI, ĢIMEŅU ATBALSTS un SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA.

 

Pilngadīgo un personu ar invaliditāti atbalsta nodaļas darbības mērķis –  nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus. Pilngadīgo un personu ar invaliditāti atbalsta nodaļa organizē un nodrošina sociālo pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām, tostarp pilngadīgām personām ar invaliditāti, kā arī veic sociālo darbu ar šīm personām, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti un veicinātu socializēšanos sabiedrībā.

 

Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļas darbības mērķis – nodrošināt profesionālu atbalstu un palīdzību grūtībās nonākušām ģimenēm ar bērniem, lai atjaunotu sociālās funkcionēšanas spējas un pārvarētu sociāla rakstura problēmas. Sociālais darbs ar ģimeni ietver individuālās situācijas izvērtēšanu, problēmu noteikšanu, sadarbības plāna izstrādi, starpinstitucionālās komandas izveidi, pakalpojumu piesaisti un rezultāta novērtēšanu.

 

Sociālās palīdzības un atbalsta nodaļas darbības mērķis – izvērtējot ģimenes (personas) materiālos resursus (ienākumus, īpašumus) un klienta līdzdarbību savas problēmas risināšanā, noteikt trūcīgās ģimenes (personas) statusu vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu, piešķirt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, mājokļa pabalstu, kā arī citus pašvaldībā nodrošinātos sociālos pabalstus.