Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

 

Pakalpojuma īss apraksts

Dienas aprūpes centrs sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti. Iespēja saņemt sociālā darbinieka un citu speciālistu konsultācijas, piedalīties  izglītojošās un saturīgās brīvā laika aktivitātēs.

Dienas aprūpes centra pakalpojumu saturs:

  • uzraudzība klienta uzturēšanās laikā dienas aprūpes centrā;
  • palīdzība un atbalsts pašaprūpē klienta uzturēšanās laikā dienas aprūpes centrā;
  • grupu nodarbības funkcionēšanas spēju attīstīšanai, pilnveidei
  • Individuālās nodarbības (logopēds, speciālais pedagogs, Montesori nodarbības – kopā 20 nodarbības gadā)

Pakalpojuma saņēmējs

Kuldīgas novada pašvaldībā deklarēta persona ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra ‘’Sociālais dienests’’ pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, atteikumu to piešķirt, vai pārtraukšanu. Ja pakalpojumu nav iespējams nodrošināt uzreiz, tiek pieņemts lēmums par personas reģistrēšanu rindā sociālo pakalpojumu saņemšanai.

Pakalpojumu saņemšanas soļi:

Pakalpojuma pieprasīšana

Personas vai personas likumiskais pārstāvis klātienē, pa pastu vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniedz   iesniegumu par sociālo pakalpojumu saņemšanu un šādus dokumentus: 

  • klienta personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  • klienta likumiskā pārstāvja personas apliecinošu dokumentu.

Pakalpojuma izvērtēšanas nepieciešamība

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti kopā ar klientu un/vai viņa likumisko pārstāvi novērtē personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un viņa fiziskās un garīgās spējas aprūpes līmeņa noteikšanai.

Pakalpojuma saņemšana

Sociālais darbinieks pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to sniegt. Pēc lēmuma saņemšanas  par dienas aprūpes centra pakalpojuma piešķiršanu, tiek noslēgts dienas aprūpes centra pakalpojuma līgums.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

e-pasts: soc.dienests@kuldigasnovads.lv

Pa pastu: Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra ‘’Sociālais dienests’’, Dzirnavu iela 9,Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301.

Klātiene: Kuldīgas Novada pašvaldības aģentūra ‘’Sociālais dienests’’. Dzirnavu iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads.

Klātienē pie sociālajiem darbiniekiem darbā ar pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti Kuldīgas novada pagastos.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);
  • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);
  • Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (stājas spēkā 01.07.2017.);
  • Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras ‘’Sociālais dienests’’ saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/12 “Par sociālajiem pakalpojumiem Kuldīgas novadā”;

 

Uzziņas par pakalpojumu

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests’’ Sociālo pakalpojumu centra ‘’Tilts’’ vadītāja Līga Kuršinska, kontakttālrunis: 26226595, e- pasts: liga.kursinska@kuldigasnovads.lv

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras ‘’Sociālais dienests’’ sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti Ineta Eņģele, kontakttālrunis: 27020733, e-pasts: ineta.engele@kuldigasnovads.lv