SOCIĀLAIS DIENESTS ATGĀDINA PAR IESPĒJU SAŅEMT PABALSTUS SKOLĒNIEM UN STUDENTIEM

 

Tuvojoties mācību gada sākumam, Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” atgādina par iespēju saņemt šādus pabalstus: 

 

Pabalsts pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē

 • Pabalstu pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē piešķir bērnam, kurš apmeklē Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestādi līdz obligātās izglītības ieguves uzsākšanai (līdz piecgadnieku programmas uzsākšanai), ja bērna likumiskais pārstāvis ir deklarējis savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.
 • Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un mājsaimniecībai iesnieguma iesniegšanas brīdī jāatbilst kādam no šiem statusiem:
  • trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
  • daudzbērnu ģimenes statuss, kuru apliecina derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”.
 • Pabalstu piešķir uz periodu, kamēr mājsaimniecība atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, bet ne ilgāk kā līdz 31. augustam.
 • Pabalsts tiek izmaksāts pakalpojuma sniedzējam pēc iesniegta rēķina.

Pabalsts pusdienām vidējās un vidējās profesionālās izglītības ieguvei

 • Tiesības saņemt pabalstu vidējās un vidējās profesionālās izglītības ieguvei ir vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmas izglītojamajam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kura dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.
 • Lai saņemtu pabalstu ēdināšanas izdevumu (pusdienu) apmaksai, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un mājsaimniecībai iesnieguma iesniegšanas brīdī jāatbilst kādam no šiem statusiem:
  • trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
  • daudzbērnu ģimenes statuss, kuru apliecina derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”.
 • Pabalstu ēdināšanas izdevumu (pusdienu) apmaksai piešķir uz periodu, kamēr mājsaimniecība atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, bet ne ilgāk kā līdz mācību gada beigām.
 • Pabalsts tiek izmaksāts pakalpojuma sniedzējam pēc iesniegta rēķina.

 Pabalsts skolas piederumu iegādei

 • Tiesības saņemt pabalstu obligātās izglītības, vidējās un vidējās profesionālās izglītības ieguvei ir vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmas izglītojamajam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kura dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.
 • Pabalsta apmērs skolas piederumu iegādei ir 35,00 euro vienu reizi kalendāra gadā.
 • Lai pabalstu saņemtu, sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un mājsaimniecībai iesnieguma iesniegšanas brīdī jāatbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

 • Pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai studē augstākās izglītības iestādē, izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem.
 • Pabalsta apmērs ir 125 euro mēnesī, jaunietim ar invaliditāti kopš bērnības 188 euro mēnesī.

Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādē bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

 • Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai ir pilngadību sasniegušajam bērnam, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Kuldīgas novada bāriņtiesa.
 • Pabalstu piešķir vidējās vai vidējās profesionālās izglītības programmas audzēknim līdz 24 gadu vecumam sasniegšanai, Sociālajam dienestam slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju.
 • Pabalstu katru mēnesi mācību gada laikā pārskaita pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar iesniegto rēķinu.

Skolas piederumu komplekti

 • Trūcīgas, maznodrošinātas un krīzes situācijā esošas ģimenes ar bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem var saņemt skolas piederumu komplektus Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām izdales vietās.
 • Lai saņemtu skolas piederumu komplektu, jāuzrāda sociālā dienesta izsniegta izziņa, kas apliecina, ka statuss ģimenei piešķirts šajā gadā. Katram bērnam kalendārajā gadā pienākas viens skolas piederumu komplekts.
 • Plašāka informācija: Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā www.sif.gov.lv sadaļā “Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām” sadaļā “Atbalsta vietas” un mājaslapas www.atbalstapakas.lv sadaļā “Atbalsta vietas” ir publicētas visas izdales vietu adreses un to darba laiki.

Madara Brūkle
Sociālās palīdzības un atbalsta nodaļas vadītāja