PAR ASISTENTA PAKALPOJUMA PIEŠĶIRŠANU

 

Dažādu pašvaldības un valsts nodrošionāto pakalpojumu piešķiršanā arvien notiek izmaiņas – piešķiršanas kārtība tiek pilnveidota, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu. Pēdējās veiktās izmaiņas paredz asistenta pakalpojuma pieejamību lielākā apjomā.

 Asistenta pakalpojuma piešķiršanas soļi pilngadīgām personām 

 Asistenta pakalpojums bērnam ar invaliditāti

 

Kuldīgas novadā asistenta pakalpojuma piešķiršanu koordinē Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Pilngadīgo un personu ar invaliditāti atbalsta nodaļas sociālie darbinieki. Vēršoties Kuldīgas pilsētā vai pie dzīvesvietai tuvākā sociālā darbinieka, asistenta pakalpojumu ir tiesības pieprasīt:

 • bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību;
 • personām ar I vai II invaliditātes grupu, kurām ir redzes, kustību vai garīga rakstura funkcionēšanas ierobežojumi vai VDEĀVK ir noteikusi medicīniskas indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai.

Pilngadīgām personām ar I vai II invaliditātes grupu asistenta pakalpojuma nepieciešamību vērtē un nosaka pašvaldības sociālais dienests, atbilstoši MK noteikumu Nr.316 1. pielikumā “Asistenta pakalpojuma nepieciešamības novērtēšana ārpus mājas vides un atbalsta intensitātes noteikšana” noteiktajiem kritērijiem.

Bērniem ar invaliditāti:

 • vispārējā gadījumā – 80 h/mēnesī;
 • ja bērns regulāri (vismaz reizi nedēļā) saņem ārsta nozīmētas medicīniskās procedūras vai rehabilitācijas pakalpojumus – 100 h/mēnesī.

Personām ar I vai II invaliditātes grupu asistenta pakalpojuma apjoms tiek noteikts saskaņā ar MK noteikumu Nr.316 1. pielikumā “Asistenta pakalpojuma nepieciešamības novērtēšana ārpus mājas vides un atbalsta intensitātes noteikšana” noteiktajiem kritērijiem no 15 līdz 160 h/mēnesī. Pakalpojuma apjomu veido:

 • personai noteiktais asistenta atbalsta nepieciešamības intensitātes koeficients (1 vai 2);
 • personas iesaiste nodarbinātības, izglītības u.c. pasākumos (piemēram, strādā algotu darbu, veic saimniecisko darbību mācās, apmeklē dienas aprūpes centru, veic brīvprātīgo darbu).

Piešķirtās asistenta pakalpojuma stundas persona var izmantot sev vēlamajām darbībām sev vēlamajā laikā.

Asistenta pakalpojumu var pieprasīt šādiem mērķiem:

 • lai strādātu algotu darbu, gūtu ienākumus no saimnieciskās darbības, studētu augstskolā vai koledžā vai nodarbotos ar parasportu (80 vai 160 h/mēnesī, atkarībā no noteiktā atbalsta intensitātes koeficienta);
 • lai nokļūtu uz pamata, vidējās vai profesionālās izglītības iestādi vai no tās, lai pildītu biedrības vai nodibinājuma, vai kapitālsabiedrības valdes locekļa pienākumus (60 vai 120 h/mēnesī, atkarībā no noteiktā atbalsta intensitātes koeficienta);
 • lai veiktu brīvprātīgā darbu (tikai oficiāli noformētas līgumattiecības), nokļūtu uz dienas aprūpes centru vai specializēto darbnīcu vai atgrieztos no tās, saņemtu regulāras (ne retāk kā reizi nedēļā) ārsta nozīmētas medicīniskas hemodialīzes procedūras vai simptomātisku terapiju, ja personai ir konstatēts ļaundabīgs audzējs (40 vai 80 h/mēnesī, atkarībā no noteiktā atbalsta intensitātes koeficienta);
 • lai veiktu citas darbības, piemēram, apmeklētu ārstu, sociālos pasākumus (15 vai 30 h/mēnesī, atkarībā no noteiktā atbalsta intensitātes koeficienta).

Pilngadīgām personām ar I invaliditātes grupu, kurām invaliditāte ir no bērnības un kurām ir indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai asistenta pakalpojumu piešķir palielinātā apjomā šādos gadījumos:

 • ja apmeklē dienas aprūpes centu vai specializēto darbnīcu, stundu skaits ir 50 vai 100 h/mēnesī, atkarībā no noteiktā atbalsta intensitātes koeficienta;
 • ja asistenta pakalpojumu izmanto citām darbībām (piemēram, apmeklē ārstu, sociālos pasākumus), tad stundu skaits ir 30 vai 60 h/mēnesī, atkarībā no noteiktā atbalsta intensitātes koeficienta.

Personai ar I grupas redzes invaliditāti, kurai ir piešķirts pabalsts asistenta pakalpojuma izmantošanai 10 h/nedēļā, sociālais dienests asistenta pakalpojuma apjomu samazina par 40 h/mēnesī.