NO ŠĪ GADA 1. OKTOBRA – PALIELINĀTS BRĪVPUSDIENU SAŅĒMĒJU LOKS


No 2021. gada oktobra palielināts to bērnu un jauniešu skaits, kuri var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības apmaksātās brīvpusdienas. Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi nosaka, ka pabalstu var saņemt par pusdienām tie bērni, kuri apmeklē Kuldīgas novada Pirmsskolas izglītības iestādes (PII) līdz obligātās izglītības ieguves uzsākšanai, ja bērna likumiskais pārstāvis ir deklarējis savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. Nosacījums pabalsta saņemšanai ir, ka mājsaimniecībai iesnieguma iesniegšanas brīdī jāatbilst kādam no šiem statusiem:

  • trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
  • daudzbērnu ģimenes* statuss, kuru apliecina derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”.

 

Sociālais dienests informē, ka līdz novembra sākumam, Sociālajā dienestā reģistrēti 76 iesniegumi no vecākiem, kuri ir lūguši piešķirt pusdienu pabalstu. No 76 iesniegumiem, 62 ir no daudzbērnu ģimenēm ar Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte”, pārējie iesniegumi atbilst prasībai par spēkā esošu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu.

 

Sociālie darbinieki ir saņēmuši  pateicīgu vecāku zvanus, kuri atzinīgi novērtē jauno atbalstu tieši daudzbērnu ģimenēm un, kuras pauž sajūsmu par pašvaldības labo gribu. Liels paldies no vecākiem izskan nevis tikai par finansiālo atbalstu, bet par attieksmi pret kuplajām ģimenēm.

 

Kā saka sociālās palīdzības nodaļas speciālisti, tad ik pa laikam gadās arī skaidrojošais darbs, kad pusdienu pabalstam vēlās pieteikties arī to bērnu vecāki, kuru atvasītes apmeklē obligātās izglītības programmu, t.i., sākot no piecu gadu vecuma, lai gan, šiem bērniem pašvaldība pusdienas sedz jau sen. Tas liek domāt, ka reizēm vecāki lielu vērību nevelta saņemtajiem rēķiniem un līdz ar to, nezina, ka par bērnu jau saņem pašvaldības atbalstu.

 

Kā pieteikties un saņemt pusdienu pabalstu?

 Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums brivpusdienas-izglitibas-iestade

 Jāuzrāda “3+ Ģimenes karte” vai jāuzrāda izziņa, kas apliecina atbilstību trūcīgam vai maznodrošinātam mājsaimniecības statusam

 

Iesniegumu varat iesniegt klātienē, iepriekš zvanot un saskaņojot ierašanās laiku. Tāpat, ņemot vērā Covid-19 apstākļus, iesniegumu varat noformēt, izmantojot Sociālā dienesta iesnieguma veidlapu, kuru atradīsiet → www.socialais.kuldiga.lv →  sadaļā “Iesniegumu veidlapas” → “Iesniegums pusdienu apmaksai izglītības iestādē un bērnudārzā” . Iesniegumā sadaļā “MAKSĀJUMA MĒRĶĪ NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA” lūdzam obligāti iekļaut informāciju par rēķina identifikācijas numuru. Kad iesniegums ir aizpildīts, nosūtīt to var izmantojot, platformu Latvija.lv. Neaizmirstot, ka arī šeit klāt kā pielikums jāpievieno foto attēls no “3+ ĢIMENES KARTE”.

(*) Daudzbērnu ģimene saskaņā ar 19.06.1998. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punktā noteikto ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 (divdesmit četru) gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

 

 

Teksts: Vineta Brūdere-Sedliņa

Foto: Madara Brūkle