KULDĪGAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS IZSLUDINA PIETEIKŠANOS “SOCIĀLĀ MENTORA PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA”

 

 

Darba apraksts

Pakalpojums tiek sniegts projekta “Kurzeme visiem” (projekta nr. 9.2.2.1./15/I/004) ietvaros, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”.

 

Plānots, ka 16 pilngadīgas personas ar Garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT) Deinstitucionalizācijas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros Kuldīgas novada, Nīkrāces pagasta  Dzeldā uzsāks patstāvīgu dzīvi grupu dzīvokļos. Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina uz sadarbību sociālos mentorus. Sociālais mentors būs atbalsta persona, kas sekmēs personu ar GRT  iekļaušanos sabiedrībā, veicinās nepieciešamo iemaņu, pašaprūpes un patstāvības prasmju attīstību caur ikdienas aktivitātēm, kā arī palīdzēs veidot izpratni par pieejamo atbalstu dažādās dzīves situācijās. Kurzemes plānošanas reģions nodrošinās piesaistītā sociālā mentora apmācības, lai  nodrošinātu personām ar GRT nepieciešamo atbalstu pārejas procesā.

 

Prasības kandidātiem

  • vēlamas pamatprasmes, pieredze darbā un komunikācijā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • labas latviešu valodas zināšanas;
  • vēlamas krievu valodas zināšanas;
  • prasme strādāt gan individuāli, gan komandā;
  • spēja plānot savu darbu individuāli;
  • augsta saskarsmes kultūra, komunikabilitāte,
  • empātija, tolerance un atvērtība jaunām idejām.

 

Ar mentora pamatuzdevumu aprakstu, pieteikuma formu, finanšu aprakstu, pakalpojuma specifikāciju, pakalpojuma līgumu iespējams iepazīties sazinoties ar kontaktpersonām.

 

Mēs piedāvājam

 Darba laiks tiek organizēts, pamatojoties uz katrai atbalstāmajai personai izstrādātu individuālu atbalsta plānu.

 Atalgojumu līdz 16,00 EUR/h pirms nodokļu nomaksas.

 Apmācību pirms darba uzsākšanas, regulāru pakalpojuma koordinatora, sociālā darbinieka atbalstu ikdienas darbā.

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2022. gada 18. jūlijs.

 

 

Pasūtītājs:

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra ”Sociālais dienests”

Adrese Dzirnavu iela – 9, Kuldīgā, LV-3301

Reģ. Nr. 90001947311

 

Kontaktpersonas:

Sarmīte Embrika, Sociālo pakalpojuma nodaļas vadītāja

sarmite.embrika@kuldigasnovads.lv, tālr. 27020739

Sintija Stepiņa, Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām

sintija.stepina@kuldigasnovads.lv, tālr. 28608498