KRĪZES INTERVENCE SOCIĀLAJĀ DARBĀ UN PSIHOSOCIĀLĀ KONSULTĒŠANA KRĪZĒ

 

Janvārī Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” sociālās darbinieces Inga Eikina un Laila Kudiņa uzsāka dalību projektā, kura laikā tiek īstenotas aktivitātes metodiku izstrādei ”Krīzes intervence sociālajā darbā un psihosociālā konsultēšana krīzē”.

Metodikas izstrādes laikā tiek īstenots pilotprojekts, lai sociālā darba praksē aprobētu izstrādāto metodisko materiālu un klātienes mācību programmu. Pēc pilotprojekta beigām ekspertu komanda veic nepieciešamos metodikas pilnveidojumus, balstoties uz pilotprojektu dalībnieku pieredzi un atgriezenisko saiti. Vienas metodikas pilotprojekts ilgst 6 mēnešus.

Pilotprojekta laikā sociālie darbinieki piedalās ne vien klātienes mācībās, bet arī veic mājas darbus, kas nozīmē, ka projekta dalībnieki sniedz atgriezenisko saiti ekspertu komandai (metodikas izstrādātājiem) gan par metodisko materiālu, gan par klātienes mācību programmu attiecīgo materiālu pilnveidošanu, balstoties uz savu praktisko pieredzi.

Projekta laikā sociālie darbinieki apgūst, kā:

  • Atpazīt aizsardzības mehānismus krīzes situācijās;
  • Raksturot posttraumatiskā stresa sindroma simptomātiku;
  • Izprast un klasificēt krīzes situācijas cilvēka dzīvē;
  • Izprast rīcības un saskarsmes principus krīzes un ārkārtas situācijās;
  • Raksturot sociālā darba teorijas, pieejas darba ar cilvēkiem krīzes situācijās (krīzes teorija, krīzes intervences modelis, uz uzdevumu vērstā pieeja, uz spēku balstītā pieeja, dzīves spēka teorija);
  • Izprast psihosociālās konsultēšanas un atbalsta sniegšanas principus un metodes krīžu situācijās dažādām mērķa grupām;
  • identificēt un raksturot krīžu intervences pakalpojumus;
  • Izprast sociālo un citu atbalsta pakalpojumu kā arī sociālās palīdzības piesaistes nozīmi krīžu situācijās;
  • Izprast krīzes pārvarēšanas prasmju pilnveides nepieciešamību klientiem.

Noslēdzoties projektam, sociālie darbinieki, kuri piedalījušies metodikas izstrādē, būs apguvuši, kā noteikt krīzes un akūta stresa reakcijas darbā ar klientiem. Kā arī, spēs pielietot apgūtās komunikācijas prasmes ar cilvēkiem krīzes situācijās un ar akūta stresa simptomiem, noteikt klienta vajadzības, pieejamos resursus un plānot krīzes intervenci.