IZSTRĀDĀ METODIKU DARBAM AR SENIORIEM

 

Labklājības ministrijas ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īstenotā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr. 9.2.1.1/15/I/001 ietvaros tiek īstenotas aktivitātes metodiku izstrādei pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar dažādām klientu mērķa grupām un sociālā darba metodēm. Viena no šīm mērķa grupām ir seniori.

Pašlaik norit mācības “Par metodikas sociālajam darbam ar senioriem izstrādi”, kurās piedalās Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” sociālā darbiniece Ilva Kliemane. Apmācību saturs ir strukturēts 5 moduļos:

1. modulis – Ievads sociālajā darbā ar senioriem

2. modulis – Sociālie pakalpojumi senioriem un tos ietekmējošie faktori

3. modulis – Sociālā darba ar senioriem teorijas un intervence. Darbs ar gadījumu.

4.  modulis – Starpinstitucionālā sadarbība un saskarsme darbā ar senioriem

5. modulis – Resursu kartes izveidošana sociālajos dienestos strādājošiem sociālajiem darbiniekiem darbam ar senioriem.

 

Šobrīd noritējusi pirmā nodarbība – 1. Modulis, kurā dalībnieki diskutēja par to, kas vispār ir „seniors”, no kāda vecuma sliekšņa cilvēks metodikā tiek skatīts kā „seniors”, analizēja dažādas situācijas un izpratni.

Paralēli mācību modulim, dalībnieki veic pētījumu un salīdzinājumus par Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas senioriem – par atšķirībām valstu pensiju sistēmā, pensionēšanās vecuma robežu, veselības aprūpes sistēmu, pieejamiem pakalpojumiem.

Mācību programma tiks īstenota 6 mēnešu laikā, tas ir, klātienes mācībās, kas kopumā sastāda 96 akadēmiskās stundas.