IZSLUDINĀTA IEDZĪVOTĀJU BALSOŠANA KONKURSĀ “GADA BALVA SOCIĀLAJĀ DARBĀ 2022”

 

Labklājības ministrija ik gadu izsludina konkursu ar mērķi apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī citās institūcijās, kur tiek nodrošināts sociālā darba pakalpojums), sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā; pagodināt visprofesionālākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus; popularizēt un veicināt sociālā darba attīstību, profesijas prestižu un labo praksi.

Nominācijā LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ 2022 izvirzīta Kuldīgas pašvaldības aģentūras “Sociālā dienesta” sociālā darbiniece Ligita Bergmane.

  Iedzīvototāji tiek aicināti balsot šeit.

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2022. gadā:

Ligita ir sociālais darbinieks ne tikai pēc izglītības, bet gan cilvēks, kas ar visu savu būtību vērsts palīdzēt, atbalstīt, līdzi just. Darbinieks ar milzīgu sirds siltumu un mīlestību pret cilvēkiem. Par sociālo darbinieci Ligita strādā no 2010. gada. Visu šo gadu laikā no iedzīvotājiem un kolēģiem par Ligitu ir tikai pozitīvas atsauksmes. Patiesi apbrīnojami, cik vienā cilvēkā ir labestības un cilvēkmīlestības! Ligita ir īsts paraugs citiem kolēģiem. Vienmēr atsaucīga, izpalīdzīga, sirsnīga un vienlaikus arī prasīga, ar stingru nostāju. Ligita jebkurā situācijā atradīs korektus un loģiskus risinājumus, viņa pret jebkuru cilvēku ir sapro

toša, atbalstoša, spēj nodrošināt privātumu un konfidencialitāti. Jāatzīst, ka Ligitas palīdzība cilvēkiem neizpaužas kā tikai vienkārša palīdzība un izdarīšana viņu vietā, bet gan profesionālu paņēmienu rašana, lai cilvēks pats atrisina savu situāciju.

Ligita strādā trijos Kuldīgas novada pagastos. Lai nodrošinātu komunikāciju starp dažādām iedzīvotāju grupām, Ligita ir iniciējusi dažādas aktivitātes, piemēram, sadarbību ar Ēdoles grāmatu draugiem, Alsungā organizējusi sociālo prasmju attīstošas nodarbības sievietēm, sarunas par veselības veicināšanas pasākumiem, par ekoloģiska dzīvesveida nozīmi un priekšrocībām, kā arī par citām aktuālām tēmām. Katru gadu no pavasara līdz rudenim Ligita visu triju pagastu iedzīvotājiem organizē “Kopienas dārzu”, tādējādi veicina tuvējo apkaimju cilvēku sadarbošanos, sadraudzēšanos un jaunu darba prasmju apgūšanu. Papildus pamata pienākumiem 2022. gadā Ligita jaunajiem vecākiem vadījusi atbalsta grupu “Sargeņģelis”, tādējādi sniedzot atbalstu un zināšanas par bērnu audzināšanu. Vienlaikus Ligita aktīvi piedalās pagastu iedzīvotāju sociālo prasmju pilnveides grupu nodarbību organizēšanā un vadīšanā. Darbnīcu mērķis ir veicināt vietējo iedzīvotāju līdzdalību savas

situācijas risināšanā, attīstot sociālās prasmes un veicinot izpratni par savstarpējo attiecību nozīmi. Strādājot kā sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem trijos pagastos, Ligita aktīvi piedalās pagastu organizētajos pasākumos, kuros informē iedzīvotājus par aktualitātēm sociālajā jomā.

Ligita ir cilvēks, kas iedvesmo, aizrauj, ieinteresē un bagātina citus. Viņa regulāri ne tikai rūpējas par savu profesionālo izaugsmi, bet vienmēr savas zināšanas un pieredzi nodod arī kolēģiem. Piemēram, tā kā viņa ir apguvusi uz ģimeni vērsta sociālā gadījuma vadīšanas modeli darbam ģimenēs ar bērniem, tad tieši Ligita ir tā, kas palīdz kolēģiem sagatavot dokumentus un atzinumus bāriņtiesai, izstrādā atzinumu projektus un paraugus, vienmēr izskaidro sarežģītākos jautājumus. Ligitas vadībā 2022. gadā ir izstrādātas jaunas veidlapas darbam ar ģimenēm un bērniem.

Ligita regulāri papildina zināšanas, apgūst jaunas metodes sociālajā darbā, pielieto tās praksē un dalās ar kolēģēm. Piemēram, viņa ir apguvusi mācību programmu “Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem”, “Ģimenes plānošana sociāli atstumtajām sievietēm”, “Emocionālā vardarbība. Starpinstitucionālā sadarbība gadījumu risināšanā un atbalsta iespējas”, “Pusaudžu mentālā veselība praktisks ievads”.

2022. gadā Kuldīgas Sociālajā dienestā darbu uzsāka četri jauni speciālisti darbam ar ģimenēm ar bērniem ikviens no jaunajiem darbiniekiem pēc padoma vēršas tieši pie Ligitas, kura vienmēr ir atbalstoša, saprotoša un, pats galvenais, nesniedz kategorisku atbildi, bet rosina darbiniekam pašam nonākt līdz lēmumam. Vienlaikus Ligita ir paraugs un informācijas avots saviem klientiem Ligitā ieklausās, pieņem padomus. Viņai vienmēr ir radoši un loģiski priekšlikumi darba un iestādes attīstībai.

Ligitu zina un gaida jebkurā vietā, mājā un jebkura vecuma cilvēks gan mazs bērns, gan bērna vecvecāki. Ligitai jau daudzu gadu laikā ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar bāriņtiesām, skolām, bērnudārziem, pagastu pārvaldēm. Ligitas un speciālistu attiecību pamatā ir cieņa, sadarbība, izpalīdzība, savstarpējs atbalsts. 2020. gadā Covid krīzes laikā un šogad Ukrainas civiliedzīvotāju iebraukšanas laikā Ligita ir spējusi palīdzēt cilvēkiem un iedvesmojusi kolēģus līdzcilvēku atbalstam. 2022. gadā, kad Latvijā ieradās Ukrainas civiliedzīvotāji, tieši Ligita bija tā, kura jau pirmajās dienās iesaistījās labdarības pasākumos, ziedoja un atbalstīja ukraiņus, iesaistījās labdarības organizācijas “Tabitas sirds” pasākumos, palīdzot grūtībās nonākušajiem.

Ligitai piemīt ne tikai iepriekšminētās īpašības, bet patiess sirds siltums. Par Ligitas profesionalitāti, empātiskumu, koleģialitāti, pozitīvu un izaugsmi veicinošu attieksmi pret klientiem un Sociālo dienestu nešaubās neviens kolēģis.