IESPĒJA CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI UZLABOT PIEKĻŪSTAMĪBU SAVĀ DZĪVESVIETĀ

 

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības nodrošināšanā” ietvaros tiek plānots nodrošināt atbalstu mājokļu pielāgošanai personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, uzlabot nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem, tādējādi sekmējot dzīves kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu.

Kuldīgas novadā deklarētās personas vecumā no 18 līdz 63 gadiem ar I vai II invaliditātes grupu vai jaunieši ar invaliditāti vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kuriem ir kustību traucējumi, var pieteikties atbalstam uzbrauktuvju un pacēlēju ierīkošanai, dzīvojamo un koplietošanas telpu pielāgošanai u.c. pielāgošanas darbiem pēc iedzīvotāja vajadzībām.

Lai pieteiktos, nepieciešams personas vai tās likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja aizpildīts iesniegums, kas satur mājokļa īpašnieka pilnvarojumu projekta iesniedzējam vai finansējuma saņēmējam veikt visas nepieciešamas darbības, tai skaitā būvniecību, mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai, un tam ir pievienoti mērķa grupas personas dokumenti, kā arī dokumenti, kas apliecina mājokļa atbilstību dalībai pasākumā.

Iesniegums pieejams   ŠEIT.  Pēc iesnieguma saņemšanas tiks vērtēta personas un mājokļa atbilstība projekta nosacījumiem.

Iesniegumu līdz 22. oktobrim var iesniegt klātienē Sociālajā dienestā Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, vai sūtīt elektroniski: ineta.engele@kuldigasnovads.lv.

Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti sazināties ar sociālo darbinieci Inetu Eņģeli, zvanot 63350605, 27020733.