Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Darbības pamatdokumenti

 

Aģentūras nolikums

 

Organizatoriskā struktūra

 

Plānošanas dokumenti

 

→  Kuldīgas_sociālā_dienesta_2021.gada_darbibas_plāns

→  Vidēja termiņa stratēģija 2016.-2018.gadam

→  Sociālo pakalpojumu attīstības stratēģija 2012-2018 gadam


Saistošie noteikumi

 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA:

→ noteikumi Nr. 2018/18 “Par īpašuma novērtēšanas kritērijiem, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novadā” 2018_8

→ noteikumi Nr. 2013/4 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā” 2013_4

→ noteikumi Nr. 2015/21″Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā” 2015 21 socialas palidzibas pabalsti

 

 

MATERIĀLAIS ATBALSTS NEIZVĒRTĒJOT PERSONAS IENĀKUMUS:

→ noteikumi Nr. 2018/16 “Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem”  2018_16

→ noteikumi Nr. 2018/17 “Materiālais atbalsts audžuģimenei un bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc  ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 2018_17

→ noteikumi Nr. 2014/17 “Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērneim” 2014_17

 

 

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI:

→ noteikumi Nr. KNP/2021/12 “Par sociālajiem pakalpojumiem Kuldīgas novadā KNP_2021_12_konsolid.