DOKUMENTI

Darbības pamatdokumenti

→  Aģentūras nolikums

 

Plānošanas dokumenti

→  2019.gada darbibas plans

→  Vidēja termiņa stratēģija 2016.-2018.gadam

→  Sociālo pakalpojumu attīstības stratēģija 2012-2018 gadam

Saistošie noteikumi


 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA:

→ noteikumi Nr. 2018/18 “Par īpašuma novērtēšanas kritērijiem, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novadā” 2018_8

→ noteikumi Nr. 2013/3 “Par garantēto minimālo ienākumu līmeni Kuldīgas novada pašvaldībā” 2013_3

→ noteikumi Nr. 2013/4 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā” 2013_4

→ noteikumi Nr. 2015/21″Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā” 2015_21

 


 

MATERIĀLAIS ATBALSTS NEIZVĒRTĒJOT PERSONAS IENĀKUMUS:

→ noteikumi Nr. 2018/16 “Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem”  2018_16

→ noteikumi Nr. 2018/17 “Materiālais atbalsts audžuģimenei un bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc  ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 2018_17

→ noteikumi Nr. 2014/17 “Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērneim” 2014_17

 


 

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI:

→ noteikumi Nr. 2015/10 “Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 2015_10

 


 

Publiskie pārskati

Publiskais pārskats par 2006.gadu

Publiskais parskats par 2007.gadu

Publiskais parskats par 2008.gadu
Publiskais parskats par 2009.gadu
Publiskais parskats par 2010 gadu
Publiskais parskats par 2011.gadu
Publiskais pārskats par 2012.gadu
Publiskais parskats par 2013.gadu
Publiskais parskats par 2014.gadu

Publiskais parskats par 2015. gadu

Publiskais parskats par 2016. gadu

Publiskais parskats par 2017.gadu

Publiskais parskats par 2018.gadu