ARĪ VIDĒJĀS UN VIDĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IZGLĪTOJAMIE AR “3+ ĢIMENES KARTE” VAR SAŅEMT PABALSTU PUSDIENĀM

 

 

No 2022. gada janvāra ir palielināts to personu loks, kuras var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības apmaksātās pusdienas izglītības iestādē. Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/9 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kuldīgas novadā” nosaka, ka tiesības saņemt pabalstu VIDĒJĀS un VIDĒJĀS PROFESIONĀLĀS izglītības ieguvei ir vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmas izglītojamajiem līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kura dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. Nosacījums pabalsta saņemšanai ir, ka mājsaimniecībai iesnieguma iesniegšanas brīdī jāatbilst kādam no šiem statusiem:

 trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss

 daudzbērnu ģimenes* statuss, kuru apliecina derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”

 

 

KĀ PIETEIKTIES UN SAŅEMT PUSDIENU PABALSTU?

Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz:

 Iesniegums brivpusdienas-izglitibas-iestade

 Jāuzrāda “3+ Ģimenes karte” vai jāuzrāda izziņa, kas apliecina atbilstību trūcīgam vai maznodrošinātam mājsaimniecības statusam

 

 

Iesniegumu varat iesniegt klātienē, iepriekš zvanot un saskaņojot ierašanās laiku. Tāpat, iesniegumu varat noformēt, izmantojot Sociālā dienesta iesnieguma veidlapu, kuru atradīsiet → www.socialais.kuldiga.lv →  sadaļā “Klientiem” → “Iesniegumu veidlapas” → “Iesniegums pusdienu apmaksai izglītības iestādē un bērnudārzā” . Vienīgi jāņem vērā, ka aizpildītā iesniegumu veidlapa ir jāparaksta un jāaiznes uz sociālo dienestu, kur būs jāuzrāda arī “3+ Ģimenes karte”.

 

Pabalstu ēdināšanas izdevumu (pusdienu) apmaksai piešķir uz periodu, kamēr mājsaimniecība atbilst pabalsta saņemšanas kritērijiem, bet ne ilgāk kā mācību gada beigām. Pabalsts tiek izmaksāts pakalpojuma sniedzējam pēc viņu iesniegtā rēķina.

 

 (*) Daudzbērnu ģimene saskaņā ar 19.06.1998. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punktā noteikto ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 (divdesmit četru) gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.