AICINĀM DARBĀ DIENAS APRŪPES CENTRA VADĪTĀJU UZ NENOTEIKTU LAIKU

 

 

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina darbā Dienas aprūpes centra vadītāju uz nenoteiktu laiku

 

Prasības:

 • augstākā izglītība sociālajā darbā, speciālajā pedagoģijā vai vadību zinībās;
 • vismaz divu gadu pieredze sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem;
 • vismaz divu gadu pieredze vadītāja amatā;
 • izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;
 • apgūtas dažādas metodes darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti;
 • zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;
 • izpratne par personu un dažādu grupu sociālajām vajadzībām;
 • iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • prasme lietišķo dokumentu sagatavošanā;
 • prasme plānot, administrēt un analizēt iestādes darbu;
 • izpratne par Sociālā dienesta iekšējo normatīvo aktu, līgumu izstrādi un darbību;
 • labas vadības, komunikācijas, sadarbības un konfliktu risināšanas prasmes, spēja motivēt un strādāt komandā;
 • izpratne un spēja izvirzīt prioritātes darbā un ieviest inovatīvus risinājumus;
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
 • iepriekšēja pieredze darbā Dienas centrā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Darba pienākumi:

 • plānot, organizēt un vadīt Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem darbu, racionāli administrēt budžeta līdzekļus;
 • atbildēt par Dienas aprūpes centram noteikto funkciju un uzdevumu izpildi, saskaņā ar sociālo pakalpojumu jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt un nodrošināt sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
 • plānot, sagatavot un iesniegt Dienas aprūpes centra attīstības plānus, izstrādāt budžeta projektu, kontrolēt un atbildēt par piešķirto finanšu līdzekļu un materiālo vērtību racionālu un likumīgu izmantošanu. Sagatavot pārskatus un atskaites;
 • izstrādāt Dienas aprūpes centra iekšējos normatīvos aktus, darbībai nepieciešamos dokumentus, darījumu dokumentu projektus;
 • nodrošināt Dienas aprūpes centra darbinieku amata pienākumu un uzdevumu sadali, kontroli, novērtēt darba izpildes rezultātus, veikt darbinieku darba laika uzskaiti, koordinēt un plānot apmācības un veicināt darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;
 • pārstāvēt Dienas aprūpes centra intereses valsts un pašvaldības iestādēs, sabiedriskajās organizācijās.

Piedāvājam:

 • dinamisku, radošu, atbildīgu darbu;
 • profesionālu kolēģu atbalstu ikdienas darbā;
 • profesionālās pilnveides mācības un supervīzijas;
 • atalgojumu bruto 1542 eiro;
 • veselības apdrošināšanu pēc nostrādāta viena gada.

CV un redzējumu par Dienas aprūpes centra darbību un attīstību uz ne vairāk kā divām A4 lapaspusēm sūtīt līdz š.g. 17. oktobrim Sociālā dienesta direktorei Sarmītei Segliņai e-pastā: sarmite.seglina@kuldigasnovads.lv vai pa pastu, adresējot Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”, Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301, vai iesniegt personīgi. Tālrunis informācijai 63350604