Speciālista pakalpojums

Pakalpojuma mērķis:

Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu speciālista (psihologa, logopēda, montesori pedagoga, fizioterapeita, ergoterapeita, mākslas, mūzikas, ģimenes terapeita u.c.) konsultācijas atbilstoši personas vai ģimenes vajadzībām un saņemtu sociālo rehabilitāciju, kas virzīta uz personas vai ģimenes sociālo funkcionēšanu, sociālā un psiholoģiskā statusa atjaunošanu sabiedrībā.

 

Pakalpojuma mērķa grupa:

Personas, kuras ir nonākušas krīzes situācijā, personas ar invaliditāti, ģimenes, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem, sociālā riska ģimenes.

 

Pakalpojums ietver:

viena speciālista (psihologs, logopēds, montesori pedagogs, fizioterapeits, ergoterapeits mākslas, mūzikas, ģimenes terapeits) pakalpojumus līdz 10 konsultācijām gadā

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:

1.personas iesniegums;
2.izziņa, kas apliecina trūcīgas/maznodrošinātas personas statusu.

 

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām:

Personām, kurām ir sociālā darbinieka atzinums vai sastādīts sociālās rehabilitācijas plāns.

 

KONTAKTPERSONAS:

Sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs atbilstoši konkrētam gadījumam