Dienas centra pakalpojums

Pakalpojuma mērķis:

pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu iekļaušanos sabiedrībā, jaunu sociālo kontaktu veidošanu, personīgo resursu apzināšanos, sociālo prasmju attīstīšanu, nodrošinot personu izglītošanu, kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas un psihosociālo atbalstu.

Pakalpojuma mērķa grupas:

Kuldīgas novadā dzīvojošās personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas dzīvo ģimenē, nav nodarbinātas, neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un profesionālos centrus.

Pakalpojums ietver:

Rehabilitācijas/motivācijas programmas, kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas un psihosociālo atbalstu. Līdztekus nodarbībām un aktivitātēm, nozīmīga vieta pakalpojuma sniegšanā ir integratīviem pasākumiem, kas tiek organizēti gan Dienas centrā, gan ārpus tā – muzeju, izstāžu, sabiedrisku pasākumu apmeklēšana, pastaigas pilsētā, izbraukumu ekskursijas, piedalīšanās dažādās sabiedriskās aktivitātēs, sadarbība un kopēji pasākumi ar citiem Dienas centriem. Klientiem ir iespēja piedalīties dažādos sporta pasākumos.

Pakalpojuma saņēmēja ieguvumi:

Dienas centrā klientiem tiek organizētas daudzveidīgas nodarbības, kurās klientiem ir iespēja apgūt jaunas iemaņas un stiprināt jau apgūtās prasmes un iemaņas.

  • sociālo iemaņu un prasmju apguve «Radošo lietu darbnīca»;
  • teātra nodarbības;
  • mūzikas nodarbības;
  • ārstnieciskā fizkultūra;
  • sporta nodarbības;
 • izglītojošas un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:

Personas iesniegums

Norises vieta:

Liepājas iela 14, Kuldīga, LV-3301

KONTAKTPERSONA:
Sociālā darbiniece
Ineta Eņģele,
63350605, ineta.engele@kuldiga.lv