Aprūpe mājās

Pakalpojuma mērķis:

Pakalpojums tiek sniegts, lai atbilstoši personas individuālajām vajadzībām nodrošinātu praktisku pakalpojumu kompleksu personas dzīvesvietā pamatvajadzību apmierināšanai un personas (ģimenes) aprūpei.

Minētā pakalpojuma uzdevumi ir nodrošināt personai iespēju dzīvot pēc iespējas neatkarīgi sev ierastajā vidē un sniegt atbalstu atbilstoši personas funkcionēšanas spēju līmenim.

 

Pakalpojuma mērķa grupa:

Personas, kurām vecuma, funkcionālo traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības nodrošināt pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu.

 

Pakalpojuma pieprasīšana:

Aprūpes mājās pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis var pieprasīt pēc savas faktiskās dzīvesvietas, Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”, vai savu pagastu sociālajiem darbiniekiem, iesniedzot iesniegumu un pievienojot ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli (diagnoze), rekomendācijas medikamentu lietošanā un atzinums par medicīnisko kontrindikāciju neesību aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanai.

 

Izvērtēšana pakalpojumam:

Sociālās aprūpes mājās pakalpojums tiek piešķirts uz laiku vai pastāvīgi, atbilstoši  personas individuālajām vajadzībām un funkcionalitātes novērtējumam, neizvērtējot personas ienākumus.

 

Pakalpojumu nodrošina pakalpojumu sniedzējs:

Kuldīgas novadā aprūpes mājās pakalpojumu nodrošina Latvijas Samariešu apvienība, ar kuru Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”, saskaņā ar pašvaldības iepirkumu ir noslēdzis līgumu par pakalpojuma nodrošināšanu. Pakalpojuma cena – 120.00 EUR/mēn.

 

Pakalpojums tiek sniegts pēc personas individuālā aprūpes plāna:

  • mobilās aprūpes komplekss (īpaši aprīkots transports, ar ko tiek nodrošināti personai trūkstošie resursi – siltais ūdens, duša, veļas mašīna);
  • personiskā aprūpe/palīdzība pašaprūpē (aprūpe mājās ar klienta aprīkojumu un aprūpes materiāliem);
  • saziņas sistēmas pakalpojums, kas nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvo atbalstu un palīdzības organizēšanu 24 stundas diennaktī;
  • pēdu aprūpes pakalpojums (profesionāla darbinieka ar speciālas pēdu aprūpes iekārtas palīdzību veikta pēdu aprūpe);
  • specializētā transporta pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem (nepieciešamības gadījumā, tiek nodrošinātu reizi pusgadā, Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā).

 

Pakalpojumu nepiešķir personām:

  • kuras ir noslēgušas uztura līgumus, kas paredz uztura devējam nodrošināt personai  nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību nodrošināšanu, pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu personai.

 

KONTAKTPERSONAS:

Sociālā darbiniece
Inese Jaunzeme,
Tel.: 27020734,
inese.jaunzeme@kuldiga.lv

vai

Sociālā darbiniece
Ieva Rancāne,
Tel.: 27020746,
ieva.rancane@kuldiga.lv