Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

PABALSTS VESELĪBAS APRŪPEI

Pabalstu veselības aprūpei piešķir personai, kura Sociālajā dienestā iesniegusi veselības aprūpes izdevumus attaisnojošus dokumentus vai dokumentus veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai, kuri iesniegšanas brīdī nav vecāki par 12 mēnešiem un to kopsumma ir ne mazāka par 25 eiro.

Pabalsta apmērs ir līdz 250 eiro personai kalendāra gadā.

 

 Pabalstu piešķir stacionārai medicīniskai palīdzībai, ambulatorai medicīniskai palīdzībai, neatliekamai medicīniskai palīdzībai, vakcinācijai, obligātās veselības pārbaudei, zobu ārstēšanai un protezēšanai, endoprotezēšanai. 

 Pabalstu medikamentiem piešķir pēc ārsta izrakstītas receptes ne vairāk kā 100 eiro kalendāra gadā.

 Pabalstu redzes korekcijai bērnam – optisko briļļu iegādei un ārstniecisko lēcu iegādei – ne vairāk kā 100 eiro kalendāra gadā.

Par maksājumus attaisnojošiem dokumentiem uzskatāmi:  kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, kredītiestāžu maksājuma uzdevuma izdruka, konta pārskats.

 

Veselības aprūpes izdevumus apliecinošajā dokumentā vai dokumentā veselības aprūpes pakalpojuma samaksai jānorāda pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods vai cita personu identificējoša informācija, maksājuma mērķis, samaksas summa un datums.

Ja personai pašai nav iespējams segt ar veselības aprūpi saistītos izdevumus, pabalsta saņemšanai, Sociālajā dienestā jāiesniedz rēķins, pavadzīme. Šajā gadījumā personai piešķirto pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam.

IESNIEGUMU VEIDLAPA VESELĪBAS APRŪPEI