Mājokļa pabalsts

Mājokļa pabalsts — materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai.

 

Kam tas paredzēts?

Mājokļa pabalstu var pieprasīt mājsaimniecība, kura dzīvo īpašumā esošā vai īrētā mājoklī konkrētajā pašvaldībā un tur ir deklarējusi savu dzīves vietu. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu.

 

Kās jādara, lai saņemtu mājokļa pabalstu?

 

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, viena no mājsaimniecības personām vēršas pašvaldības sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

1) iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;

2) darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;

3) izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;

4) visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem, izņemot ārkārtējās situācijas laikā pašvaldības sociālais dienests var nepieprasīt papildu dokumentus;

5) dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;

6)  dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;

7) citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

 

Kā aprēķina mājokļa pabalsta apmēru?

 

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:

  • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
  • par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
  • ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

 

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

 

Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) + K – I, kur

Pmaj – pabalsta apmērs;

(GMI1 + GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai;

K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot noteikumu 3. pielikumā norādīto vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto mājokļa lietošanas izdevumu summu);

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantēto minimālo ienākumu pabalsta apmēru).

 

Mājokļa pabalsta apmēru cietā kurināmā iegādei aprēķina, ņemot vērā mājsaimniecības dzīvesvietas platību (nepārsniedzot normatīvos aktos noteikto), un iekļaujot viena mēneša aprēķinā.

 

PIEMĒRI mājokļa pabalsta aprēķināšanai:

 

  1. Mājsaimniecībā divas personas:
  • persona ar II grupas invaliditāti, ienākumi 190,40 euro;
  • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja persona ar III grupas invaliditāti, ienākumi 109 euro

 

Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) + K – I

 

GMI slieksnis 109 euro un 76 euro = 185 euro

K = īres maksa 150 euro mēnesī + pārējie maksājumi 130 euro = 280 euro

 

I = 190,40 euro + 109 euro = 299,40 euro

 


P = 185 euro + 280 euro – 299,4 euro = 165,60 euro mēnesī


 

MALKA

  1. Mājsaimniecībā divas personas:
  • persona ar II grupas invaliditāti, ienākumi 190,40 euro;
  • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja persona ar III grupas invaliditāti, ienākumi 109 euro

 

GMI slieksnis 109 euro un 76 euro = 185 euro

K = malka 192 euro  + pārējie maksājumi 50 euro = 242 euro

 

I = 190,40 euro + 109 euro = 299,40 euro

 


P = 185 euro + 242 euro – 299,4 euro = 127,60 euro malkai 1x gadā