Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Sociālās palīdzības nodaļas  funkcijas ir: novērtēt personas materiālo situāciju, personiskos resursus un vajadzību pēc sociālās palīdzības, slēgt vienošanos par līdzdarbības pasākumiem, sniegt sociālo palīdzību Kuldīgas novada iedzīvotājiem, sniegt pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto materiālo atbalstu, sniegt informāciju iedzīvotājiem par iespējām saņemt sociālo palīdzību.

 

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu ģimenēm (personām), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Pamatvajadzības — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, kā arī sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai un krīzes situācijās.

Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz ģimenes (personas), materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību.

Materiālo resursu novērtējums paredz noteikt ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam.

 

Trūcīgas mājsaimniecības statuss

 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. pantā noteikts:

  • trūcīgas mājsaimniecības minimālais ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

 

 Likumā noteikts, ka mājsaimniecība ir vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kas saimnieko atsevišķi.

 

Maznodrošinātas ģimenes statuss

 

Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgas ģimenes statusam , ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi nepārsniedz:

  • maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 354 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 248 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

 

 

NODAĻAS SPECIĀLISTI

 

Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja
Madara Brūkle
Tel. 63320213, 27020751
e-pasts: madara.brukle@kuldiga.lv

 

Sociālā darbiniece
Anete Orniņa
Tel. 63350600, 20293012
e-pasts: anete.ornina@kuldiga.lv

 

Sociālā darbiniece
Elita Erba
Tel. 63350600, 28626145
e-pasts: elita.erba@kuldiga.lv

 

Sociālās palīdzības organizatore
Ieva Rogozova
Tel. 63350600, 28626145
e-pasts: ieva.rogozova@kuldiga.lv

 

Sociālās palīdzības organizatore
Rita Dravniece
Tel. 63350600, 27800188
e-pasts: rita.dravniece@kuldiga.lv

 

Sociālā darbiniece Ēdolē, Gudeniekos, Alsungā
Jolanta Dombrovska
Tel. 27885233
e-pasts: jolanta.dombrovska@kuldiga.lv

 

Sociālā darbiniece Pelčos, Vilgālē, Priedainē
Gunta Alkšņuzara
Tel. 26349549
e-pasts: gunta.alksnuzara@kuldiga.lv

 

Sociālā darbiniece Īvandē, Padurē, Rumbā
Agnese Zīlīte
Tel. 27844910
e-pasts: agnese.zilite@kuldiga.lv

 

Sociālā darbiniece Kabilē, Vārmē, Rendā
Aivija Blinde
Tel. 29404212
e-pasts: aivija.blinde@kuldiga.lv

 

Sociālā darbiniece Laidos, Turlavā, Snēpelē
Daiga Korpfa
Tel. 26620677
e-pasts: daiga.korpfa@kuldiga.lv

 

Sociālā darbiniece Rudbāržos, Raņķos, Nīkrācē
Gunta Stiba
Tel. 29481085
gunta.stiba@kuldigasnovads.lv

 

Sociālā darbiniece Skrundā, Skrundas pagastā
Mirdza Raga 
Tel. 28694587
mirdza.raga@kuldigasnovads.lv