VIDUSKURZEMĒ TURPINĀS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM UN TO ĢIMENĒM

Jau pagājuši pieci mēneši kopš bērni ar FT saņem biedrības „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.3/20/A/004 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē” atbalstu.

 

Projektā tika plānots iesaistīt 37 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākus, aizbildņus no Kuldīgas, Skrundas un Saldus novadiem. Bērniem iespējams saņemt logopēda, Montesori speciālista, mūzikas terapijas, ergoterapijas, fizioterapijas, sporta trenera un speciālā pedagoga nodarbības, psihoterapeita un psihologa konsultācijas, bet bērnu likumiskajiem pārstāvjiem izglītojošas nodarbības un konsultācijas bērnu neirologa un speciālā pedagoga vadībā, kuri pilnveido vecāku zināšanas par bērnu attīstības, saskarsmes īpatnībām, emocionālo audzināšanu, disciplinēšanu, bērnu psihomotoro attīstību, un iesaka, kā rīkoties, piemēram, uzvedības, miega traucējumu, neskaidru lēkmju, perifērās neiropātijas, centrālās nervu sistēmas traucējumu gadījumos.

 

Visi pakalpojumi tiek sniegti arī Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, tikai grupu nodarbības ir aizstātas ar individuālām nodarbībām. Individuālas nodarbības dod iespēju speciālistam lielāku uzmanību pievērst konkrētam bērnam, bet izpaliek iespēja bērnam socializēties un mācīties, vērojot citus, un atklāt savas jūtas saskarsmē ar citiem bērniem. Pēc Covid-19 ierobežojumu atcelšanas nodarbības pēc vajadzības tiks organizētas gan grupās, gan individuāli. Ierobežojumu dēļ plānotās nodarbības baseinā nenotiek, bet tās uz laiku aizstātas ar nodarbībām zālē.

 

Līdz šim projektā jau iesaistījušies 39 bērni ar FT un viņu likumiskie pārstāvji. Šajos piecos mēnešos kopā nodrošinātas 137 mūzikas terapijas nodarbības, 132 sporta trenera konsultācijas un nodarbības, 94 fizioterapijas nodarbības, 194 prasmju attīstošas nodarbības ar dabas vides estētikas metodēm un smilšu nodarbības speciālā pedagoga vadībā, kā arī citu speciālistu nodarbības un konsultācijas.

 

 

 

Sociālā darbiniece: Lorita Rimaševska