Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Pabalstu krīzes situācijā var saņemt mājsaimniecība, kur trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās iesniedz iesniegumu un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu.

 

Krīzes situācija — situācija, kurā katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ personai vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

 

Pabalstu piešķir, neizvērtējot klienta materiālos resursus:

  • dabas vai cilvēku izraisītās katastrofas gadījumā – valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja katastrofa skārusi dzīvojamo vidi, bet 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, ja katastrofa skārusi dzīvojamās vides palīgēkas.
  • gadījumos, kad saskaņā ar sociālā darbinieka atzinumu, citu ārēju notikumu dēļ personai vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība – 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
  • mājsaimniecībai, kurai saistībā ar valstī izsludinātu ārkārtēju situāciju ir ievērojami samazinājušies vai zaudēti ienākumi, regulāra ienākuma avota zaudēšanas vai līdzekļu izmaksas apturēšanas dēļ, un tā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, mājsaimniecībai piešķir vienreizēju pabalstu 200 euro apmērā un 80 euro katrai mājsaimniecībā dzīvojošai personai. 80 euro katrai mājsaimniecībā dzīvojošai personai tiek izmaksāti 3 mēnešus.