Vienreizēji pabalsti ārkārtas situācijā

 Pabalstu piešķir, neizvērtējot klienta materiālos resursus:

stihisku nelaimju vai iepriekš neparedzamu apstākļu (ugunsgrēks, plūdi u.c) gadījumā, kurā ģimenei zudušas vai neglābjami sabojātas sadzīvei nepieciešamās lietas, ja pabalsts pieprasīts 1 mēneša laikā no stihiskās nelaimes gadījuma:

                                                                                               vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā, ja nelaime notikusi dzīvojamā ēkā;

50 % apmērā no  vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, ja nelaime notikusi palīgēkās.

pamatvajadzību nodrošināšanai, ja ārkārtas situācija ir noteikta saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu:

                                                                                                50 % apmērā no  vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas

!!!

Stihiskas nelaimes gadījumā iesniegumam pievienojams dokuments (izziņa,apliecinājums) no Valsts ugusdzējēju un glābšanas dienesta, policijas, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” vai ēkas apsaimniekotāja par konstatēto faktu.