Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI)līmeņa nodrošināšanai

Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā ģimenei, kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam un kuras ienākumi ir zemāki par:

60 euro pilngadīgai personai
65 euro bērnam

Pabalsta apjoms ir: starpība starp ģimenes ienākumiem un aprēķināto garantētā minimālā ienākuma līmeni

GMI pabalsta apjoms =  60 euro katrai pilngadīgai personai; 65 euro katram bērnam ģimenē –  ģimenes vidējie ienākumi par pēdējiem 3 kalendārajiem mēnešiem.

 

!!!

Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā mēneša laikā no brīža, kad ģimene ir parakstījusi vienošanos par līdzdarbības pienākumiem, kas apliecina ģimenes gatavību iesaistīties savas situācijas uzlabošanā, kā arī ieradusies uz sociālās situācijas izvērtēšanu sociālā darbinieka noteiktajā laikā.