Materiālais atbalsts audžuģimenei un aizbildnim

Pabalstu piešķir:

audžuģimenei:

  • ikmēneša pabalstu bērna uzturam – divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā atkarībā no bērna vecuma.
  • vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei, ievietojot bērnu – 50% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.
  • vienreizējs pabalsts dažādu sociālo vajadzību risināšanai – 180 euro gadā.

aizbildnim:

  • vienreizējs pabalsts dažādu sociālo vajadzību risināšanai – 60 euro gadā.

!!!

Materiālais atbalsts tiek sniegts tikai tiem bērniem, kuri ārpusģimenes aprūpē ir ievietoti vai nodoti ar Kuldīgas novada bāriņtiesas lēmumu.